Preskočiť na obsah

S účinnosťou od 17. júna 2020 boli novelou Zákonníka práce upravené pravidlá pre trvanie a opakované uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu.

Podľa doterajšej právnej úpravy pracovný pomer na určitú dobu bolo možné dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu bolo možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

V zmysle aktuálnej novely sa v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v období do dvoch mesiacov po ich odvolaní toto obmedzenie predĺženia pracovného pomeru neaplikuje. Ak sa pracovný pomer na určitú dobu má skončiť uplynutím dohodnutej doby v tomto vymedzenom časovom období a nejde o taký pracovný pomer na dobu určitú, u ktorého sú splnené podmienky na jeho predĺženie v zmysle doterajšej právnej úpravy, je možné ho predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.

Rovnako sa neaplikuje pravidlo pre obmedzenie opätovného dohodnutia pracovného pomeru na dobu určitú. Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie, je možné v zmysle prechodnej právnej úpravy v tomto vymedzenom období opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.

Zamestnávateľ je povinný takéto predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas.

Cieľom uvedenej novely je predísť prepúšťaniu zamestnancov, ktorým v zmysle doterajšej právnej úpravy už nebolo možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú, avšak následkom ekonomických dopadov súvisiacich s mimoriadnymi opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 by sa zamestnávateľ nebol schopný zaviazať poskytnúť im istoty pracovného pomeru na neurčitý čas.

Novelou zákona nedochádza ku konvalidácii právnych úkonov urobených v rozpore s § 48 ods. 2 Zákonníka práce v znení účinnom do 16. júna 2020.