Preskočiť na obsah

Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. V rámci šírenia prevencie a osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce spolupracuje Národný inšpektorát práce (NIP) so zamestnávateľmi, zamestnancami, ale aj odbornými a záujmovými združeniami pri identifikovaní tém a konkrétnych aktivít a následnej príprave a realizovaní spoločných cieľov, vytváraní propagačných materiálov ako aj zabezpečení ich následnej distribúcie.

1.1.2020 odštartoval NIP dvojročnú kampaň zameranú na prevenciu s názvom „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“. Cieľom tejto kampane je pomôcť predchádzať vzniku úrazov a život a zdravie ohrozujúcich udalostí na pracoviskách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zatiaľ čo v otázkach pracovnoprávnych vzťahov sa inšpekcia práce sústredí predovšetkým na prevenciu nelegálneho zamestnávania a potieranie nedeklarovanej práce.

Počas trvania kampane v rokoch 2020 až 2021 budú rozširované myšlienky a materiály súvisiace s kampaňou pomocou viacerých metód a spôsobov:

 • Tlačové správy a tlačové konferencie.
 • Konferencie, semináre a prednášky, ktoré bezplatne organizuje NIP v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami a s predstaviteľmi odborových združení. Pre rok 2020 sú zatiaľ naplánované:
 • Kultúra zamestnávania (jún 2020)
 • Kultúra bezpečnosti (22. október 2020)
 • Tri odborné semináre na krajských inšpektorátoch (Košice, Banská Bystrica, Nitra)
 • Tri odborné semináre v spolupráci s Európskou agentúrou pre BOZP
 • Prezentovanie kampane na konferenciách a seminároch, nad ktorými prevzal NIP záštitu (cca 15 konferencií a seminárov v roku 2020).
 • Webové sídlo inšpekcie práce, profil inšpekcie práce na sociálnej sieti Facebook, YouTube kanál inšpekcie práce.
 • Odborné a propagačné články v odbornej tlači.
 • Odborné diskusie v rozhlase a televízii.
 • Spolupráca s partnerskými inštitúciami, organizáciami a spoločnosťami (šírenie kampane, zdieľanie informácií na webových sídlach a na sociálnych sieťach a pod.).
 • Prezentácia na výstavách (napr. JobExpo 2020).
 • Zahraničná spolupráca (napr. European action week 16. – 20. marec 2020, Európsky týždeň BOZP 19. – 23. október 2020, zdieľanie prevenčných materiálov medzi krajinami V4).

Nástroje na podporu kampane „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“:

 • Video ku kampani s cieľom prezentácie na konferenciách, seminároch, sociálnych sieťach.
 • Príručky, brožúry, letáky (celkovo bude vydaných 10 publikácií na rôzne témy).
 • Plagáty, pútače.
 • Programy „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“ zamerané na zvyšovanie kultúry bezpečnosti a kultúry zamestnávania u zamestnávateľov.

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa kampane budú pravidelne zverejňované prostredníctvom webového sídla inšpekcie práce a profilu @inspekciapracesr na sociálnej sieti facebook. K online prezeraniu sú publikácie k dispozícii na profile Inšpekcia práce SR na adrese https://en.calameo.com/accounts/5998151.