Preskočiť na obsah

Predstavitelia Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky a Štátneho úradu inšpekcie práce Českej republiky na spoločnom stretnutí vo Velkých Losinách 26. novembra 2018 podpísali novú zmluvu o spolupráci. Účelom podpisu dokumentu, ktorý nahradil predošlú zmluvu z 29. júna 2010, je snaha o rozšírenie a posilnenie vzťahov medzi oboma stranami v oblasti ochrany práce, súčasťou ktorej je oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávne vzťahy, nelegálne zamestnávanie a vysielanie zamestnancov.

„Spolupráca s českými kolegami vždy bola a je na vynikajúcej úrovni. Podpisom novej zmluvy sme sa však zaviazali spolupracovať aj nad rámec bežnej výmeny informácií, z čoho budú mať prospech obe strany,“ uviedol k podpisu dokumentu Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Slovenskej republiky. Za českú stranu zmluvu podpísal generálny inšpektor SUIP Rudolf Hahn.

Dohoda zahŕňa rozvíjanie kooperácie predovšetkým pri výmene a spolupráci inšpektorov v oblasti inšpekčných aktivít týkajúcich sa nelegálneho zamestnávania, šetrenia pracovných úrazov, ale aj pri výmene skúseností v oblasti vzdelávania a prevencie, sociálnej legislatívy v doprave a  informačno-komunikačných technológií, v ktorej sú už dnes obojstranné aktivity na veľmi dobre úrovni.

Vzájomná spolupráca zabezpečí tiež výmenu skúseností s implementáciou smerníc EÚ a prípravu a realizáciu spoločných projektov vo vzťahu k inštitúciám EÚ, Medzinárodnej organizácii práce alebo inej medzinárodnej organizácii pôsobiacej v oblasti ochrany práce. Obe zmluvné strany sa takisto zaviazali k užšej spolupráci v spojitosti s podmienkami pracovného pomeru zamestnancov, ktorí sú občanmi jednej zmluvnej strany a vykonávajú prácu na území krajiny druhej zmluvnej strany, k výmene informácií o vysielaní zamestnancov v súlade s ustanoveniami smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb nad rámec obvyklej výmeny informácií a výmene informácií týkajúcich sa výkonu regulovaných povolaní a uznávania odborných spôsobilostí.