Preskočiť na obsah

Každý kto pracuje v lese si uvedomuje, že takáto práca nie je len náročná pracovná činnosť, ale aj činnosť riziková. Riziká sú zapríčinené hlavne meniacimi sa podmienkami, charakterom pracoviska, sťaženými pracovnými podmienkami, stavom a vlastnosťami používaných strojov a zariadení, zložitosťou a rizikovosťou používaných technologických postupov, vysokou fyzickou a psychickou námahou.

Či už pracujete v lese s použitím lesných strojov, technológií a postupov, alebo mimo lesného priestoru, stále musíte mať na pamäti dodržiavanie bezpečnostných opatrení a myslieť na prevenciu, aby ste predišli poškodeniu zdravia.

Ponúkame vám do pozornosti pomôcku MPSVR SR s názvom „Pomôcka pre stanovenie prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci v technologickom protokole“ a v nej detailnejšie spracovanie spomínaných informácií. Informácie sú určené pre všetkých zamestnávateľov, živnostníkovzamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v lese alebo pracujú v lesnom hospodárstve. Pomôcka vám ponúka širšie informácie o opatreniach na zabezpečenie ochrany života a zdravia pri práci v lese v nadväznosti na vyhlášku MPSVR SR č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení. Po kliknutí na nasledovný odkaz si môžete stiahnuť publikáciu vo formáte PDF.