Preskočiť na obsah

V roku 2017 vykonali inšpektori práce previerky zamerané na plnenie požiadaviek zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 128/2015 Z. z.) a ďalších právnych či ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení majúcich vplyv na prevenciu závažných priemyselných havárií (ďalej ZPH).

Predmetom výkonu inšpekcie práce boli všetky podniky zaradené do kategórie B a podniky zaradené do kategórie A v zmysle plánu kontrol a časového harmonogramu schváleného Ministerstvom životného prostredia SR na rok 2017, ktoré spadajú do pôsobnosti orgánov inšpekcie práce. Previerky zamerané na prevenciu ZPH boli koordinované Slovenskou inšpekciou životného prostredia a vykonávali ich okrem orgánov inšpekcie práce aj orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, orgány štátnej správy na úseku civilnej ochrany, regionálne úrady verejného zdravotníctva a Hlavný banský úrad.

Úlohou inšpektorov práce v rámci previerky bolo vybrať prevádzky v plánovaných podnikoch v závislosti na množstve nebezpečných látok, ktoré môžu predstavovať riziko vzniku ZPH a tiež na základe výsledkov hodnotenia rizika vzniku ZPH v danom podniku.

V rámci tejto úlohy boli vykonávané tímové previerky inšpektormi práce so špecializáciou na chémiu a ZPH, pracovné prostredie, vyhradené technické zariadenia (ďalej VTZ) tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické, strojné zariadenia a dopravu.

 V roku 2017 bolo pri previerkach skontrolovaných spolu 48 podnikov. Z celkového počtu kontrolovaných podnikov bolo 41 podnikov zaradených do kategórie B a 7 podnikov do kategórie A. Pri týchto koordinovaných previerkach inšpektori práce zistili spolu 338 nedostatkov v kontrolovaných podnikoch. Zistené nedostatky majú, respektíve môžu mať vplyv na prevenciu závažných priemyselných havárií z hľadiska právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

Najviac porušení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP bolo zistených na prevádzkových budovách a objektoch a v skladovacích priestoroch (vrátane skladovania nebezpečných látok). Spolu bolo v tejto oblasti zistených 156 nedostatkov.

Vysoký počet nedostatkov bol zistený v súvislosti s požiadavkami na VTZ – 124 nedostatkov. Nedostatky sa týkali porušenia povinností prevádzkovateľov týchto zariadení v oblasti preventívnych činností vykonávaných na VTZ boli tiež zistené nedostatky týkajúce sa technického stavu VTZ (najmä elektrických a zdvíhacích).

Nedostatky pri riadení BOZP súviseli s hodnotením rizík, s informovaním a vzdelávaním zamestnancov, s určovaním bezpečných pracovných postupov, s nedostatočnou alebo nesprávne vedenou prevádzkovou dokumentáciou a pod. Zamestnávateľ nezabezpečil vedenie dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnému stavu –neaktualizoval dokumentáciu vzhľadom na zmeny množstva skladovaných látok, zavedenia novej technológie a pod. (dopravno-prevádzkový poriadok, skladový poriadok, písomný dokument o ochrane pred výbuchom). Priame porušenia zákona č. 128/2015 Z. z. neboli zistené.

Z celkového počtu zistených nedostatkov bolo 34 nedostatkov závažných, za ktoré bolo 5 kontrolovaným subjektom navrhnuté sankčné opatrenie v zmysle § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 7 200 eur.

Súčasťou úlohy previerok bolo aj posudzovanie bezpečnostných správ, ktoré je potrebné vykonávať do 30 dní odo dňa doručenia bezpečnostnej správy na inšpektorát práce. Inšpekcia práce na Slovensku posúdila 23 bezpečnostných správ. Vo všetkých prípadoch inšpektoráty práce vydali súhlasné stanovisko. V jednom prípade bolo vydané súhlasné stanovisko s pripomienkami k bezpečnostnej správe. V roku 2017 nebola zo strany orgánov inšpekcie práce vyšetrovaná žiadna udalosť spojená s nebezpečnými látkami.

Celkovo možno konštatovať, že koordinované previerky plnia svoj účel a vzhľadom k tomu, že sa opakujú v pravidelných intervaloch, nútia kontrolované subjekty venovať zvýšenú pozornosť problematike BOZP, a to najmä stavu prevádzkovaných technických zariadení, preventívnej činnosti (zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok), celkovej pripravenosti z hľadiska vzniku havárie (aktualizácia hodnotenia rizík, havarijných plánov a ich precvičovanie, pravidelné informovanie a oboznamovanie zamestnancov a pod.).