Preskočiť na obsah

Cieľom úlohy bol koordinovaný výkon inšpekcie práce v plnom rozsahu podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého sa overovalo plnenie požiadaviek tohto zákona a ďalších právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení majúcich vplyv na prevenciu závažných priemyselných havárií.
Predmetom výkonu inšpekcie práce boli všetky podniky zaradené do kategórie B a podniky zaradené do kategórie A v zmysle plánu kontrol a časového harmonogramu schváleného Ministerstvom životného prostredia SR na rok 2016, ktoré spadajú do pôsobnosti inšpekcie práce.
V roku 2016 bolo pri previerkach vykonaných podľa tohto obsahového zamerania skontrolovaných spolu 55 podnikov. Z toho 39 podnikov kategórie B a 16 podnikov kategórie A. Inšpektori práce zistili spolu 379 nedostatkov v týchto podnikoch.
Najviac porušení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP bolo zistených na prevádzkových budovách výrobného aj nevýrobného charakteru. Vysoký počet nedostatkov (spolu 120) bol v oblasti vyhradených technických zariadení, (ďalej VTZ) a to najmä pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení elektrických.
Technického stavu vyhradených technických zariadení sa týkalo 48 nedostatkov, a to najmä:
– nedostatočná vzdialenosť elektrických káblových vedení od zvodu bleskozvodu;
– nedostatočné prevýšenie základu kovového priehradového stožiaru 22 kV vzdušnej prípojky nad okolitý terén;
– chýbajúce výrobné štítky na plastových elektrických rozvádzačoch;
– neúplná výbava elektrickej rozvodne.
V mnohých prípadoch bolo zistené chýbajúce bezpečnostné označenie, ktoré má dopĺňať ochranné zariadenia a jeho úlohou je upozorniť zamestnancov na zostatkové riziká (31 nedostatkov). Neboli napríklad označené potrubia podľa druhu pretekajúceho média, neboli označené stroje a zariadenia, ktoré sú mimo prevádzky, nebola označená minimálna a maximálna hodnota zásobníka na nebezpečné chemické látky.
Povinnosť vypracovať bezpečnostnú správu a dať ju odsúhlasiť všetkým dotknutým orgánom štátnej správy majú podniky kategórie B. Spolu bolo na Slovensku posúdených 15 bezpečnostných správ. V štyroch prípadoch bola bezpečnostná správa posudzovaná dvakrát, nakoľko pri prvom posudzovaní boli zistené nedostatky, ktoré bránili inšpektorátu práce vydať súhlasné stanovisko. V sumáre nebolo vydané v roku 2016 v jednom prípade súhlasné stanovisko vzhľadom na to, že podnik nezapracoval do bezpečnostnej správy riziká vyplývajúce z novej prevádzky (napríklad druh, množstvo, charakter chemických látok, ich možný dopad na existujúcu prevádzku, počet zamestnancov na jednotlivých prevádzkach).
V roku 2016 nebola zo strany orgánov inšpekcie práce vyšetrovaná žiadna udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.
Pri realizácii úlohy 16 108 bolo vydaných 5 rozhodnutí o zákaze na vykonávanie činností na zariadeniach, a to na základe toho, že boli zistené závažné nedostatky na pracovných prostriedkoch a technických zariadeniach.
Vzhľadom na to, že v rámci registrácie nebezpečných chemických látok alebo zmesí mohlo dôjsť k preklasifikovaniu niektorých z nich, je potrebné si vyžiadať nové aktuálne karty bezpečnostných údajov vrátane príslušných expozičných scenárov, ktoré sú ich prílohou a následne prepracovať dokumentáciu podľa zákona.