Preskočiť na obsah

Inšpektoráty práce sa v období marec až november 2015 v rámci realizácie celoslovenskej úlohy zamerali na kontrolu bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnostiach, pri ktorých zamestnanci prichádzajú do styku s chemickými faktormi. Cieľom bolo zistiť, či zamestnanci, ktorí pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s chemickými látkami dostávajú potrebné informácie o vlastnostiach chemických látok a zmesí a o bezpečnom zaobchádzaní s nimi. Hlavným zdrojom týchto informácií sú karty bezpečnostných údajov (ďalej KBÚ) – úloha bola bližšie zameraná na kontrolu ich obsahu a formy (v súlade s nariadením REACH a nariadením CLP), na kontrolu ich aktualizácií a dostupnosti KBÚ pre zamestnancov u zamestnávateľa.

Pri výkone inšpekcie práce vo vybraných  subjektoch  inšpektoráty práce kontrolovali najmä dodržiavanie ustanovení zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (chemický zákon) a vybrané články nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP ako aj na dodržiavanie ustanovení zákona   č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich nariadení vlády SR.

Inšpektoráty práce vykonali v rámci úlohy zameranej na kontrolu KBÚ 67 inšpekcií práce.  Pri výkone inšpekcie práce bolo  zistených spolu 602 nedostatkov, z toho 51 bolo závažných. Najväčší počet nedostatkov, bol zistený v oblasti vyhradených technických zariadení (najmä elektrických a tlakových) a následne v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  Z uvedeného vyplýva, že oblasť preventívnych činností – vykonávanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení ako aj oblasť kvality posúdenia rizík pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, je naďalej oblasťou s najvyšším počtom zistených nedostatkov pri výkone inšpekcie práce u zamestnávateľských subjektov.

Celkovo bolo pri výkone inšpekcie práce v rámci celoslovenskej úlohy inšpektorátmi práce navrhnutých 14 finančných postihov v celkovej sume  25 500 eur, z toho 20 500 eur  za nedostatky zistené v oblasti BOZP a 5 000 eur za oblasť nelegálneho zamestnávania.

Pri inšpekcii práce bolo v 67 subjektoch skontrolovaných 293 KBÚ používaných chemických látok a chemických zmesí. Z celkového počtu vyhovovalo požiadavkám nariadenia Komisie ES č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) necelých 30 % kariet bezpečnostných údajov (82 KBÚ). Zvyšných 211 nebolo aktualizovaných a revidovaných resp. nespĺňali požiadavky nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH čo sa týka obsahu jednotlivých údajov v príslušných oddieloch KBÚ.

Z výkonov inšpekcie práce vyplýva, že najmä menší zamestnávatelia (do 20 zamestnancov) majú nepostačujúci  prehľad o povinnostiach vyplývajúcich im z platnej chemickej legislatívy. Keďže počiatočná zodpovednosť za obsah KBÚ je na výrobcovi, dovozcovi alebo výhradnom zástupcovi konkrétnej chemickej látky/zmesi, povinnosťou následného užívateľa pri odstraňovaní nedostatkov súvisiacich napr. s aktualizáciou KBÚ, je postupovať v zmysle platných právnych predpisov, teda osloviť výrobcu, dovozcu alebo výhradného zástupcu s požiadavkou vykonať príslušnú nápravu (odstrániť nedostatky v obsahu KBÚ).