Národný inšpektorát práce a spoločnosť Slovnaft a.s. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku zameranú na problematiku odborných spôsobilostí na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi. Obsahuje v prehľadnej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa orientovať v danej problematike.

Hlavným cieľom vytvorenia predkladanej príručky je šírenie osvety a prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Často sa opakujúcou témou pri napĺňaní myšlienok osvety a prevencie je práve problematika odborných spôsobilostí na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi. Predpisov, ktoré upravujú činnosť s pracovnými prostriedkami, je naozaj veľa a pre zamestnávateľov ako aj zamestnancov predstavuje častokrát problém vyznať sa v jednotlivých ustanoveniach. Táto príručka v prehľadnej forme ponúka užívateľovi základné informácie o jednotlivých odborných spôsobilostiach na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi, ktoré sú vyšpecifikované vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup sú k jednotlivým odborným spôsobilostiam uvedené odpovede na nasledovné otázky: Čo musím absolvovať, aby som získal odbornú spôsobilosť? Kde ju môžem získať? Ako dlho trvá odborná príprava? Akú zdravotnú spôsobilosť potrebujem? Aký doklad potrebujem na to, aby som mohol vykonávať konkrétnu činnosť? Aká je platnosť vydaného dokladu?

Odborné spôsobilosti sú delené pre: tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia, motorové vozíky, práce vo výškach, stavebné stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a zariadenia, lesnícke stroje a zariadenia.

V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa opakovaného oboznamovania zamestnancov, zdravotnej spôsobilosti na prácu a vysvetlenia ďalších dôležitých pojmov, ako aj krátku charakteristiku Národného inšpektorátu práce (NIP) a spoločnosti Slovnaft a.s.

Veríme, že Vám príručka prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude Vám pomocníkom pri Vašej každodennej práci.