Preskočiť na obsah

Cieľom brožúr z edície ISSA, na tvorbe ktorých participovali odborníci z viacerých európskych krajín v rámci projektu, do ktorého boli zapojení aj odborníci z  Národného inšpektorátu práce a Technickej univerzity v Košiciach, je zhrnutie požiadaviek potrebných na identifikáciu a hodnotenie rizika pri rôznych pracovných činnostiach.
Brožúry slúžia na transponovanie Rámcovej smernice na zaistenie BOZP (89/391/EHS) a z nej vyplývajúcich jednotlivých smerníc. Slúžia najmä potrebám malých a stredných podnikov, ktorým jednoduchým spôsobom vysvetľuje problematiku a dávajú návod na hodnotenie rizika.

Okrem špecifických informácií k daným témam obsahujú:

1. Základné informácie k danej problematike
2. Hodnotiace formuláre k hodnoteniu rizík
3. Hodnotenie rizika pri prácach
4. Stanovenie opatrení
5. Prílohu zohľadňujúcu odlišnosti v národnej legislatíve jednotlivých krajín.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte osoby, uvedené na zadnej strane brožúr ako kontaktné osoby.