Preskočiť na obsah

V utorok 12. mája 2020 predpoludním sa uskutočnil prvý  prvý online webinár Národného inšpektorátu práce na aktuálne témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ale aj z pracovnoprávnej oblasti. Záujem o účasť na webinári prejavilo viac ako 150 odborníkov z celého Slovenska, ale dokonca aj z Českej republiky, vrátane našich kolegov inšpektorov práce, pričom nakoniec sa na ňom aktívne zúčastnilo viac ako 130 hostí.

Webinár prebiehal formou živého vysielania prostredníctvom platformy MS Teams a na základe pozitívnych ohlasov od účastníkov môžeme už dnes sľúbiť, že budeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. V úvode webinára všetkých zúčastnených pozdravila aj nová generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová.

Zároveň sme pre vás pripravili aj prepis najzaujímavejších otázok a odpovedí, ktoré počas webinára zazneli.

Home Office – riešenie pracovných úrazov a kontrolnej činnosti

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prideliť také pracovné prostriedky, ktoré sú potrebné pre jeho výkon práce z domu (tzv. home office). Pridelené pracovné prostriedky musia spĺňať požiadavky na zaistenie BOZP, t.j. prešli kontrolou a sú pre zamestnanca, pri ich používaní, bezpečné. Zamestnávateľ v rámci oboznamovania zamestnancov odporučí zamestnancom ako si pripraviť bezpečné pracovné prostredie vo svojej domácnosti, t.j. usporiadanie pracovného miesta (priestoru na prácu), používanie vhodnej stoličky a správneho sedenia na nej (pri výkone pracovnej činnosti), odporúčania pre prácu so zobrazovacou jednotkou atď..  Ak je potrebná dlhodobá práca so zobrazovacou jednotkou, pridelí zamestnancovi externý monitor. Povinnosť vybavenia pracovného priestoru legislatíva zamestnávateľovi neukladá.

Pracovný úraz je posudzovaný z hľadiska zaistenia BOZP na home office komplikovane, nakoľko zamestnávateľ nemôže ovplyvniť domáce prostredie zamestnanca. Zamestnávateľ prideľuje zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon jeho práce, ale za pracovné prostredie je zamestnanec zodpovedný sám, a to na základe informácií ktoré mu poskytol zamestnávateľ.

Kontrolná činnosť zamestnanca môže prebiehať zo strany zamestnávateľa, v tejto mimoriadnej situácii, napríklad formou aplikácie (prihlásenia sa zamestnanca), telefonickej komunikácie, video hovorom. Neodporúča sa osobný kontakt zamestnávateľa a zamestnanca.

 Vodiči pravidelnej autobusovej dopravy – udelenie výnimky

Požiadavka na udelenie generálnej výnimky pre vozidlá nad 3,5 tony bola riešená s Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky. Na udelenie výnimky v súvislosti s čl.14 ods.1 a ods.2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy môžeme konštatovať, že inšpektoráty práce majú len kompetenciu na udelenie výnimky pre diaľkovú autobusovú dopravu a vozidlá nad 3,5 tony, ale táto kompetencia sa viaže na konkrétneho dopravcu a konkrétne vozidlá s danými ŠPZ.

Pri pravidelnej autobusovej doprave legislatíva neumožňuje inšpektorátom práce vydať takúto výnimku, a taktiež v právnom systéme neexistuje subjekt, ktorý by mohol vydať takúto výnimku. Riešenie takejto výnimky by bolo v budúcnosti možné skôr v kompetencii ministerstva dopravy.

Výkon VaVZ – osobné vykonávanie, hromadné podujatie, opatrenia, audiovizuálna forma, osobné školenie a vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti

Výkon VaVZ je v súčasnosti možné zabezpečiť osobne (prezenčnou formou) len pri dodržaní prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, použitie ochranných rúšok, rukavíc, dezinfekcie, vetranie miestnosti), odstupov medzi osobami min. 2m (s prihliadnutím na m3 školiacej miestnosti). Ak by sa jednalo o oboznamovanie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, alebo inú vzdelávaciu aktivitu zamestnancov, ktorí pracujú na spoločnom pracovisku, tak počet osôb na jednotku plochy nemusí byť dodržaný, ale odstupy musia spĺňať požiadavku minimálne 2-och metrov.

VaVZ audiovizuálnou formou a preukázanie vzdelávania – pri tejto forme vzdelávania je povinnosť viesť záznamovú knihu. Komisia (pozostávajúca z 3 členov) podpisuje záznamovú knihu buď fyzicky, elektronickým podpisom, resp. iným zaručeným identifikátorom. Preukázanie účasti a zapojenia sa do výchovnovzdelávacej aktivity absolventov je na základe nahrávky, alebo podpisu. Už pri prihlasovaní na výchovnovzdelávaciu aktivitu fyzická osoba vypisuje a podpisuje žiadosť (priamo, alebo prostredníctvom kvalifikovaného podpisu), podľa toho ako to má zabezpečené a ošetrené osoba s oprávnením na výchovu a vzdelávanie vo svojej dokumentácii. Pri dištančnom vzdelávaní je potrebné zabezpečiť súhlas dotknutých osôb, najlepšie spolu so žiadosťou, ktorú zasiela žiadateľ o zaradenie na danú VaV.

VaVZ osobné školenie teoretické a praktické – osoba ktorá vlastní oprávnenie na výchovu a vzdelávanie (napr. na obsluhu motorových vozíkov), táto osoba môže vykonať vzdelávanie žiadateľa (teoretické aj praktické po predložení platnej lekárskej prehliadky) osobnou formou pri dodržaní prísnych hygienických opatrení v čase mimoriadnej situácie a vydať priamo doklad o odbornej spôsobilosti. Ak nemá žiadateľ platnú lekársku prehliadku, v tomto prípade môže byť zabezpečená samotná forma výchovy a vzdelávanie s tým, že doklad  o odbornej spôsobilosti im bude vydaní po doložení platnej lekárskej prehliadky.

Lekárska prehliadka – lehota – odborná spôsobilosť

  • 30 dňová lehota je myslená vo vzťahu k zachovaniu platnosti odbornej spôsobilosti. Po ukončení mimoriadnej situácie, ak má fyzická osoba termín na opakovanie lekárskej odbornej prehliadky (po 5 rokoch) práve v tomto období mimoriadnej situácie, tak po skončení mimoriadnej situácie má fyzická osoba 30 dní na absolvovanie tejto lekárskej odbornej prehliadky.
  • 90 dňová lehota je myslená vo vzťahu k prijímaniu zamestnanca do zamestnania, pri preradení na inú prácu, zaradení na inú prácu, pri pridelení nového pracovného prostriedku. V lehote 90 dní musí zamestnávateľ zabezpečiť pre takýchto svojich zamestnancov požadované lekárske prehliadky, ktoré sú vyžadované právnymi predpismi.
  • pri prijímaní nového zamestnanca na pracovisko s rizikom práce v 3. kategórii je potrebné, aby zamestnanec vyplnil pred nástupom na pracovisku čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie, ktoré je v prílohe č. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Následne zamestnávateľ zabezpečí lekársku prehliadku v lehote 90 dní.

 Vstupné oboznamovanie zamestnancov

Ak zamestnávateľ nedokáže dištančnou formou zabezpečiť vstupné oboznamovanie zamestnancov (nemá prístup na internet, ide o prácu v lese, poľnohospodárstve a pod.) a nemá internú osobu (BT, ABT, alebo inú osobu ktorú poveril vykonávaním oboznamovania zamestnancov) a zmluvný subjekt, ktorý by mu zabezpečil VaVZ mu oboznamovanie zamestnancov nevie v tejto mimoriadnej situácie uskutočniť, z dôvodu absencie napr. internetového pripojenia, vtedy sa dá uplatniť §39i ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., ale len za splnenia podmienky, že nebude ohrozený život, alebo zdravie zamestnanca. Pokiaľ by mal byť zamestnanec poverený výkonom práce, ktorá môže ohroziť jeho život a zdravie, tak v takomto prípade musí byť uskutočnené oboznamovanie zamestnanca.

Posudzovanie pracovného úrazu zamestnanca bez zdravotnej prehliadky

Ak sa stane pracovný úraz, a zamestnanec nemá absolvovanú lekársku prehliadku, ale pred nástupom do zamestnania odovzdal zamestnávateľovi čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie, ale následne mu lekár nepotvrdí lekárku prehliadku – t. j. zdravotnú spôsobilosť na výkon práce, tak v tomto prípade je rozhodujúce čestné vyhlásenie daného zamestnanca ohľadom zdravotnej spôsobilosti. Čestné vyhlásenie zamestnancovi nahrádza lekársky posudok. Takže môžeme konštatovať, že zamestnávateľ urobil všetky úkony ktoré boli potrebné k preukázaniu zdravotnej spôsobilosti na výkon práce v čase krízovej situácie.

Ako preukázať zdravotnú spôsobilosť  na vydanie preukazu podľa §16 zákona č. 124/2006 Z. z.

Vyžaduje sa lekársky posudok. V období mimoriadnej situácie nie je možné preukázať zdravotnú spôsobilosť pre účely vydania dokladu odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením. Spomínané čestné vyhlásenie nahrádza len vstupnú lekársku prehliadku. V tejto situácii tým pádom nemožno vydať nový preukaz bez lekárskeho posudku.