Preskočiť na obsah

Najčastejšie problémy v oblasti stavebníctva sa týkajú bolesti chrbta a svalstva. Tento druh ťažkosti je jednou z hlavných príčin absencie zamestnancov v práci. Naviac, 50% z predčasných odchodov do dôchodku, súvisí s ochorením v oblasti chrbta. Bolesť, zníženie výkonu, zhoršenie kvality práce, práceneschopnosť a strata príjmov zamestnancov. Vysoké vynaložené náklady, frekventovanejšia absencia zamestnancov, chýbajúci kvalifikovaný personál z dôvodu práceneschopnosti a náklady na školenie nového personálu. Týmto problémom je možné predchádzať účinnými opatreniami a postupmi. Bolesti chrbta sú následkom nesprávneho spôsobu vykonávania práce. Tento druh ochorenia je dôsledkom manipulácie s ťažkými alebo zle uchopiteľnými bremenami a nesprávneho používania mechanických pomôcok na minimalizáciu rizík spojených s ručnou manipuláciou s bremenami.

Podniky, ktoré chcú intenzívne implementovať politiku týkajúcu sa ručnej manipulácie s bremenami, nájdu príslušné informácie v brožúre, ktorá ponúka aj mnoho spôsobov riešení. Jej cieľom je nielen podnietiť zamestnancov a zamestnávateľov, aby si uvedomovali riziká spojené s ručnou manipuláciou s bremenami, ale predovšetkým iniciovať dlhodobo fungujúcu zmenu v ich pracovných návykoch – spôsoboch, akým je práca plánovaná, organizovaná a vykonávaná. Na pomerne malej ploche je k dispozícii dostatok informácií, ktoré sú zároveň doplnené mnohými sprievodnými fotografiami, ktoré umožňujú ich ľahké pochopenie. Brožúra bola pripravená medzinárodnou skupinou odborníkov orgánov inšpekcie práce v rámci európskej kampane Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), cieľom ktorej bolo zaistiť lepšie pochopenie a uplatňovanie európskej smernice 90/269/CEE vo vzťahu k ochrane pred poškodeniami chrbtice súvisiacimi s prácou pri ručnej manipulácii s bremenami v stavebníctve.

Brožúra pre oblasť stavebníctva obsahuje užitočné informácie o rizikových faktoroch súvisiacich so:

  • spôsobom vykonávania práce (v predklone, kľaku a pod.),
  • typom manipulovaného bremena (nadmerná hmotnosť, ťažká uchopiteľnosť resp. nestabilita bremena a pod.),
  • charakterom pracovného prostredia (nerovný, klzký povrch, priestorové obmedzenie pri manipulácii a pod.),
  • individuálnymi charakteristikami zamestnanca (zdravotné obmedzenie, nedostatočná primeraná príprava, stres a pod.).

Zároveň obsahuje informácie o preventívnych opatreniach na odstránenie rizík (mechanizáciou a automatizáciou), ich zníženie (zníženie hmotnosti bremien, usporiadanie pracovného miesta, používanie nových techník práce a pod.).

Vzhľadom na to, že ručnú manipuláciu s bremenami vykonáva mnoho zamestnancov v oblasti stavebníctva, domnievame sa, že brožúra svojimi ilustráciami správnych postupov, pohybov a polôh tela môže byť vhodným nástrojom prevencie.