Preskočiť na obsah

Takmer polovica z nich pritom boli cudzinci, najčastejšie štátni príslušníci tretích krajín. Zákaz nelegálneho zamestnávania porušovali vo väčšine muži. Výsledky predstavil Národný inšpektorát práce na tlačovej konferencii, ktorú organizoval 31.7.2018.

Počas prvého polroka 2018 skontrolovali inšpektori práce na celom Slovensku takmer 12 000 subjektov, kde sa kontrole nevyhlo vyše 28 000 fyzických osôb. Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania už boli tento rok právoplatne uložené pokuty vo výške vyše 2 milióny Eur. Najčastejšie sa pritom porušovania zákona dopúšťajú mikropodniky, teda tie do 9 zamestnancov. Najproblematickejšími odvetviami sú stavebníctvo a administratívne a podporné služby.

Celkovo odhalil Národný inšpektorát práce (ďalej NIP) za minulý rok 3275 nelegálne zamestnaných osôb, z tohto počtu bolo 1237 fyzických osôb cudzincov, čo je približne každý tretí nelegálne zamestnaný zamestnanec. Podľa výsledkov za prvý polrok 2018 bola z celkového počtu odhalených nelegálne zamestnaných osôb cudzincom takmer každá druhá osoba, čo predstavuje pokles v nelegálnom zamestnávaní občanov SR. Vo väčšine prípadov (538) išlo o občanov štátov mimo Európskej únie. Problematika nelegálneho zamestnávania je počas letných mesiacov, teda v období brigád, o to aktuálnejšia.

Ako uviedol generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina: „Existujú dva typy zamestnávateľov. Takí, ktorí zamestnávajú nelegálne, ale ani nevedia, že tak robia, pretože ich znalosť legislatívy nie je na dostatočnej úrovni a takí, ktorí aj napriek znalosti legislatívy zamestnávajú zamestnancov v rozpore so zákonom, čím sa snažia nekalým spôsobom získať konkurenčnú výhodu na trhu. Týmto sa deformuje trh nielen na strane podnikateľov, ale následne chýba tlak aj na zvyšovanie miezd pre zamestnancov.“

V snahe zvýšiť povedomie v tejto oblasti u zamestnávateľov sa NIP v poslednom období zameriava aj na osvetu. Zamestnávatelia, ktorí zákaz nelegálneho zamestnávania neporušujú, vítajú intenzívnejšie kontroly v záujme očistenia trhu od nekalej konkurencie. Viac sa zaujímajú o podmienky zamestnávania, využívajú poradenstvo, ktoré bezplatne poskytujú inšpektoráty práce.

Jednou zo štyroch slobôd občanov EÚ je voľný pohyb pracovníkov. Zahŕňa práva pracovníkov na pohyb a pobyt, právo rodinných príslušníkov na vstup a pobyt a právo pracovať v inom členskom štáte, ako aj právo na rovnaké zaobchádzanie ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu. Štátni príslušníci členských štátov EÚ majú v zmysle tejto slobody právo byť a pracovať na území SR rovnako ako hociktorý občan SR. Ich zamestnanie je sprevádzané iba splnením oznamovacej povinnosti voči príslušnému úradu práce. Pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín sa ale voľný pohyb pracovníkov neuplatňuje. Nutné je povolenie na pobyt ako aj povolenie na samotné zamestnanie.

„Inšpekcia práce bude naďalej intenzívne kontrolovať dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania. Využijeme aj možnosť zverejňovania informácií o kontrolách a ich zameraní, aby sme predchádzali výlučne represívnemu pôsobeniu. Preventívne pôsobenie na zamestnávateľov nielen zo strany inšpekcie práce má význam pre pochopenie potreby zlepšenia postavenia zamestnancov a neustáleho zlepšovania ich pracovných podmienok,“ uvádza riaditeľka odboru inšpekcie práce, Miroslava Skičková. Dlhodobo vnímame najmenej prípadov nelegálneho zamestnávania v Trenčianskom kraji, opačné prvenstvo majú Bratislavský, Nitrianský a Košický kraj.

Aký je priebeh inšpekcie práce:

Inšpekcia práce zameraná na kontrolu nelegálneho zamestnávania prebieha neohlásene. Zamestnávatelia môžu výkon inšpekcie očakávať v ktoromkoľvek čase. Inšpektori práce kontrolujú legálnosť zamestnávania aj mimo bežného pracovného času. Špeciálne oddelenia s názvom Kobra (oddelenia kontroly nelegálneho zamestnávania) pracujú aj popoludní, večer a v noci, počas víkendov aj počas sviatkov.

Mimoriadna previerka Tajpan:

Celá akcia sa konala v týždni od 11. júna do 17. júna 2018. Previerku vykonávali inšpektori práce z oddelenia kontroly nelegálneho zamestnávania, známejšom pod názvom Kobra.

„Inšpektoráty práce môžu pri odhalení porušenia zákona udeliť pokutu ako zamestnávateľovi, tak aj zamestnancovi, a to v prípade, ak aj zamestnanec vedomým vykonávaním práce bez pracovnej zmluvy či bez povolenia na zamestnanie (ak ide o cudzinca z tzv. tretej krajiny) napomáha protiprávnemu stavu. Tá sa pohybuje u zamestnávateľa v rozmedzí od 2 000 eur do 200 000 eur podľa rozsahu porušenia zákona a dôsledkov, ktoré z neho plynú. Zamestnanca pri porušení zákazu nelegálnej práce určite nepoteší pokuta vo výške do 331 eur,“ uviedla vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov, Jana Mochňacká.

Čo sa týka cudzincov, nelegálne zamestnaní boli Srbi, Ukrajinci či Poliaci. Súhrnné výsledky previerky budú zverejnené v októbri.

Cieľom inšpekcie práce je dosiahnuť stav, kedy zamestnanci budú zamestnávaní legálne a za svoju prácu dostanú adekvátnu odmenu. To sa týka tak slovenských zamestnancov, ako aj cudzincov. Preto NIP v posledných mesiacoch rozbieha aj akcie sprevádzané osvetou.