Preskočiť na obsah

Riaditeľka odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národného inšpektorátu práce Mgr. Katarína Timková sa v dňoch 7. a 8. mája zúčastnila na 85. plenárnom zasadnutí Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) v belgickom Bruseli.

Hlavnou témou zasadnutia bola Sociálna podmienenosť spoločnej agrárnej politiky (CAP) – prebehla veľmi aktívna diskusia o plnení povinnosti inšpekcie práce informovať raz ročne (od roku  2025) platobné agentúry o zisteniach nedostatkov v sociálnej legislatíve (BOZP aj ďalšie nedostatky týkajúce sa práv zamestnancov v poľnohospodárstve) u poberateľov platieb v poľnohospodárstve.

Tematický deň bol zameraný na tému „Ako vyvinúť účinnú stratégiu inšpekcie práce na presadzovanie BOZP u pracovníkov vystavených nebezpečným chemickým faktorom s osobitným zameraním na expozíciu karcinogénom, mutagénom alebo reprotoxickým látkam (CMR)“.

Okrem štandardných bodov programu boli schválené aj aktualizované mandáty pracovných skupín SLIC a aktualizovaný akčný plán SLIC na roky 2024-2027, príprava rotácie členov pracovných skupín SLIC, téma kampane SLIC 2025-2027 – azbest, záverečné správy z hodnotenia Maďarska, Litvy a Slovinska, správa tematického dňa v Španielsku v roku 2023 a téma pre Tematický deň SLIC v Poľsku v máji 2025. Boli vytvorené pracovné skupiny na hodnotenie Bulharska, Českej republiky a Francúzska.

Účastníci boli informovaní o aktuálnom stave prípravy kampane SLIC o pracovných úrazoch, o aktivitách Európskeho orgánu práce (ELA), Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA), Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a Európskej komisie (EK).