Preskočiť na obsah

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov je upravené v ustanoveniach § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Zákon č. 124/2006 Z. z. ukladá v § 7 ods. 1 povinnosť zamestnávateľovi pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca.

V prípade zahraničných zamestnancov je nutné zdôrazniť, že oboznamovanie a informovanie zamestnancov musí byť pre nich zrozumiteľné. Ak zamestnanci neovládajú slovenský jazyk, oboznamovanie týchto zamestnancov v slovenskom jazyku nemôže byť riadnym splnením povinnosti zamestnávateľa. Je preto potrebné, aby oboznamovanie a informovanie prebiehalo v jazyku, ktorému daný zamestnanec rozumie (nemusí to byť jeho rodný jazyk), resp. bude do toho jazyka preložené alebo priamo tlmočené.

Z pohľadu zákona č. 124/2006 Z. z. je dôležité naplnenie jeho cieľa. Cieľom ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. je, aby zamestnanec získal od zamestnávateľa všetky informácie, ktoré sú dôležité pre ochranu jeho zdravia a bezpečnosti pri práci, a aby im aj skutočne porozumel. Teda z pohľadu zákona č. 124/2006 Z. z. nie je rozhodujúce, či bude obsah školenia preložený alebo priamo tlmočený úradným prekladateľom alebo tlmočníkom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo bude obsah školenia tlmočený akoukoľvek inou osobou, ktorá ovláda slovenský jazyk a jazyk, ktorému zamestnanec rozumie. Rozhodujúce je, aby zamestnanci porozumeli informáciám, ktoré im boli poskytnuté, a túto skutočnosť mal zamestnávateľ aj preukázateľne potvrdenú, napr. podpisom zamestnancov.