Preskočiť na obsah

Témy: Nelegálne zamestnávanie a Prevencia a propagácia v oblasti BOZP.

Košice, 3. – 4. júna 2019

Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

Stretnutie zorganizoval Národný inšpektorát práce (NIP) Slovenskej republiky.

Prvý deň stretnutia bol zameraný na tému nelegálne zamestnávanie. V úvodných prednáškach predstavitelia delegácií zo štyroch krajín informovali o svojich kompetenciách pri kontrolách nelegálneho zamestnávania, samotnej definícii nelegálneho zamestnávania na ich území a o kontrole nelegálneho zamestnávania s cudzím prvkom. Diskusia bola zameraná na preventívne aktivity v oblasti nelegálneho zamestnávania, efektívny výber subjektov a možnosti spolupráce pri kontrole nelegálneho zamestnávania.

Druhý deň stretnutia bol venovaný téme prevencia a propagácia v oblasti BOZP, v rámci ktorej sa delegáti navzájom informovali o národných systémoch prevencie, analýze potrieb a nástrojoch prevencie a o možnosti zdieľania prevenčných a osvetových materiálov v rámci V4.

Závery stretnutia:

– potreba vytvorenia spoločného prehľadu informácií  a poznatkov o:

  • nelegálnej práci, nelegálnom zamestnávaní a BOZP (definície, právomoci kontrolných orgánov, merateľné ukazovatele, vymožiteľnosť práva a pod.), ktorý bude inšpiráciou pre návrhy legislatívnych zmien, efektívneho výkonu inšpekcie práce, ďalších možností riešenia danej problematiky, ako aj alokovanie personálnych kapacít a finančných zdrojov;
  • možnosti spolupráce pri kontrole nelegálneho zamestnávania (vyslaných zamestnancov) formou súčinnostných previerok;
  • zdrojoch a nástrojoch prevencie, ktorý bude priebežne aktualizovaný kontaktnými osobami za jednotlivé krajiny V4, za účelom vzájomnej informovanosti o aktuálnych podujatiach a aktivitách ako aj za účelom možnosti zdieľania preventívnych nástrojov a propagačných materiálov.

Účastníci sa tiež dohodli na hlavných témach najbližšieho stretnutia počas českého predsedníctva V4: efektívny výber  subjektov na výkon inšpekcie práce a online nástroje na hodnotenie rizík. Cieľom stretnutia bude pokračovať v zdieľaní konkrétnych materiálov a výmena skúseností o vývoji v danej problematike.