Preskočiť na obsah

Každý rok prichádza v dôsledku pracovných úrazov a chorôb z povolania na celom svete o život takmer 2,9 milióna ľudí a ďalších približne 402 miliónov pracovníkov utrpí iný pracovný úraz. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

Dňa 28. apríla si každoročne pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň je tento deň aj pamätným dňom obetí pracovných úrazov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rovnako ako jeho podriadené organizácie, vrátane Národného inšpektorátu práce a krajských inšpektorátov práce si taktiež pripomínajú Svetový deň BOZP pripojením sa k výzve medzinárodných organizácií s cieľom vytvárať kultúru bezpečnosti a zdravia a prispieť k znižovaniu úrazovosti na slovenských pracoviskách, ktorý sa tento rok nesie v znení hesla „Posilnením sociálneho dialógu smerom ku  kultúre bezpečnosti a ochrany zdravia“.

Orgány inšpekcie práce SR v minulom roku zaznamenali 33 závažných pracovných úrazov s následkom smrti, čo je o jeden viac ako rok predtým. Zároveň inšpekcia práce zaregistrovala v roku 2021 celkom 60 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, čo je o sedem prípadov viac ako v roku 2020. Za rok 2021 bolo tiež evidovaných 7762 ostatných registrovaných pracovných úrazov, to znamená úrazov nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, čo predstavuje nárast o 156 prípadov v porovnaní s predošlým rokom. Mimoriadne alarmujúci je však aktuálny vývoj v roku 2022, keď za necelé štyri mesiace došlo na Slovensku k 14 smrteľným pracovným úrazom. v porovnaní so šiestimi smrteľnými úrazmi v rovnakom období minulého roku!

„Aj napriek tomu, že sa inšpekcii práce dlhodobým preventívnym pôsobením  darilo za posledných 20 rokov neustále znižovať počty závažných pracovných úrazov s následkom smrti, alebo ťažkej ujmy na zdraví, nedávne obdobie poznamenané pandémiou sa negatívne podpísalo aj na prístupe zamestnávateľov. Vo svetle vlastných ekonomických problémov venovali nedostatočnú pozornosť otázkam bezpečnosti  a ochrany zdravia svojich zamestnancov, čo sa negatívne podpísalo na vývoji úrazovosti. Dokazujú to aj výsledky zvýšenej kontrolnej činnosti orgánov inšpekcie práce,“ uviedla k tomu generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová.

Inšpektoráty práce aj napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19 realizovali v roku 2021 spolu 21 276 výkonov inšpekcie práce, čo je takmer o 20 percent viac ako rok predtým (v roku 2020 to bolo 18 155 kontrol), pričom zistili spolu 45 733 nedostatkov – o 13,7 percenta viac ako rok predtým. Najvyšší počet nedostatkov bol zaznamenaný pri prácach na technických zariadeniach. K nedostatkom dochádzalo najčastejšie v odvetviach priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu a opráv motorových vozidiel. Značný počet nedostatkov odhalili inšpektoráty práce aj v odvetví dopravy a skladovania.

„Sme presvedčení, že pracovným úrazom, najmä tým s následkom smrti a s následkom ťažkej ujmy na zdraví, je možné účinne predchádzať,“ zdôraznila generálna riaditeľka NIP Hedviga Machayová a dodala, že aj preto je potrebné dnes viac ako inokedy upozorňovať na dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiadny pracovník neodchádza do práce preto, aby sa z nej ku svojej rodine už nikdy nevrátil!

V rámci Svetového dňa BOZP sa 28. apríla 2022 uskutočnili Dni otvorených dverí na všetkých krajských inšpektorátoch práce. Inšpektori práce okrem toho pripravili pre odbornú verejnosť aj viacero seminárov a webinárov na témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vyplynuli z ich podnetov. Podobné vzdelávacie a osvetové akcie však nie sú výnimočné, inšpekcia práce takéto aktivity organizuje aj počas celého roka. Tohtoročný Svetový deň BOZP  osobnou účasťou podporil aj minister práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak. Spolu s generálnou riaditeľkou NIP Hedvigou Machayovou a riaditeľom odboru BOZP Národného inšpektorátu práce Stanislavom Krajňákom navštívili inšpektorov práce na Inšpektoráte práce Bratislava, kde sa stretli so zamestnancami a aj hlavnými inšpektormi práce z Nitry, Trnavy a Trenčína.