Preskočiť na obsah

Inšpekcia práce zaznamenala vlani najmenej závažných pracovných úrazov za posledných 20  rokov

V minulom roku orgány inšpekcie práce na Slovensku zaznamenali 31 smrteľných pracovných úrazov a 46 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Ide o najnižšie čísla za posledných 20 rokov. V roku 2022 klesol aj počet registrovaných pracovných úrazov, teda úrazov s PN dlhšou ako tri dni, keď inšpekcia práce zaznamenala 7  210 takýchto úrazov. Oproti predošlému roku počet registrovaných pracovných úrazov klesol o viac ako 600 prípadov a ide rovnako o najnižšie číslo zaznamenané od roku 2002. Najviac pracovných úrazov sa stalo v odvetví priemyselnej výroby, stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy a skladovania.

Pri príležitosti Svetového dňa BOZP, ktorý si z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce pripomíname od roku 2003 vždy 28. apríla, orgány inšpekcie práce pripravujú množstvo aktivít s dôrazom na prevenciu vzniku pracovných úrazov a šírenie osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na všetkých inšpektorátoch práce v sídlach krajských miest sa zároveň v tento deň budú konať dni otvorených dverí.

Široká laická i odborná verejnosť bude mať možnosť prísť do priestorov inšpektorátov práce, kde bude poskytované bezplatné poradenstvo v oblasti BOZP ale tiež v otázkach pracovnoprávnych vzťahov. Rovnako sa budú konať semináre na rôzne odborné témy a inšpektori práce pôjdu aj do škôl, kde budú hovoriť o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Cieľom Svetového dňa BOZP je zamerať pozornosť verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predovšetkým na prevenciu, ktorá je základným predpokladom na znižovanie počtu pracovných úrazov a chorôb vznikajúcich v súvislosti s prácou. V tomto roku sa Svetový deň BOZP nesie v duchu myšlienky: „Bezpečné a zdravé pracovné prostredie je základným princípom a právom pri práci“. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je podľa medzinárodných dohovorov ľudským právom, napriek tomu sa však každoročne milióny ľudí po celom svete stávajú obeťami pracovných úrazov a chorôb z povolania.