Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce zaznamenal v ostatnom období viacero prípadov nesprávnej interpretácie, resp. nesprávneho výkladu a aplikácie rôznych písomných stanovísk (usmernení a pod.) Národného inšpektorátu práce, resp. inšpektorátov práce, verejnosťou (napr. zamestnancami, zamestnávateľmi). V snahe predísť akýmkoľvek nedorozumeniam preto Národný inšpektorát práce v tejto súvislosti upozorňuje, že tieto stanoviská a usmernenia sa vzťahujú prevažne na konkrétny prípad a sú viazané na konkrétnu, v tom čase platnú právnu úpravu. Preto ich častokrát nemožno aplikovať generálne.

Pre úplnosť uvádzame, že Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce nepodávajú všeobecne záväzné výklady právnych predpisov a ich stanoviská (usmernenia, poradenstvá) sú iba návodom pre aplikačnú prax prevažne v konkrétnych prípadoch.