Preskočiť na obsah

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 187/2021,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, upravil pravidlá vzťahujúce sa na vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa v období predĺženého núdzového stavu.

Podľa vyhlášky je zamestnávateľ v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 povinný zakázať vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, okrem zamestnancov spĺňajúcich niektorú z nasledujúcich výnimiek:

 • zamestnanec sa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do III. a IV. stupňa varovania preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • zamestnanec sa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do II. stupňa varovania preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní,
 • zamestnanec sa v rámci okresu zaradeného COVID AUTOMATOM do I. stupňa varovania preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 21 dní,
 • zamestnanec školy a školského zariadenia sa bez ohľadu na aktuálne zaradenie okresu do príslušného stupňa varovania podľa COVID AUTOMATU preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • zamestnanec prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 • zamestnanec preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 • zamestnanec bol zaočkovaný druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • zamestnanec bol zaočkovaný prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • zamestnanec bol zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zamestnanca neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • zamestnanec bol v období predchádzajúcich 18 dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusel sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca predloženie dokladu, ktorý preukazuje príslušnú výnimku. Do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných svojich priestorov, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Touto vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 132/2021, ktorá upravovala pravidlá vstupu na pracoviská a do priestorov zamestnávateľa do 18. apríla 2021.