Preskočiť na obsah

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia s účinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa.

Podľa vyhlášky je zamestnávateľ povinný podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Táto podmienka sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou.

Za zamestnanca v režime OTP (očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19) sa na účely tejto vyhlášky považuje zamestnanec v pracovnom pomere, zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a osoba vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu (napr. zmluva podľa Obchodného zákonníka), ak ide o:

a) osobu kompletne očkovanú proti ochoreniu COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,

b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

c) osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu,

d) osobu, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a preukáže sa certifikátom o výnimke z očkovania.

Zamestnanec sa pri kontrole preukáže príslušným potvrdením. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie.

Za účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly.

Uvedenou vyhláškou bola zrušená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 264/20212 V. v., ktorá upravovala režim vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa v období od 29. novembra 2021 do 18. januára 2022.

Upozorňujeme, že počas účinnosti uvedeného opatrenia zamestnávateľ postupuje v pracovnoprávnych vzťahoch podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce. Ak teda zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci, že ide o zamestnanca v režime OTP, a zároveň odmietne možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom, zamestnávateľ mu neumožní vstup na pracovisko a výkon práce. V tomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.