Preskočiť na obsah

Dňa 01. 07. 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 180/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ďalej „novelizovaná vyhláška č. 205/2010 Z. z.“).

Táto zmena prináša nové požiadavky na technické zariadenia, na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich kontroly technického stavu nižšie uvedených technických zariadení na železniciach a na vykonávanie dozoru nad týmito zariadeniami orgánmi inšpekcie práce.

V súlade s § 33a ods. 3 novelizovanej vyhlášky č. 205/2010 Z. z. určené zariadenia:

a., pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

b., osobné výťahy,

c., nákladné výťahy,

d., pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré nie sú súčasťou dráhových vozidiel,

e., regálové zakladače,

f., plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách,

g., zariadenia na skladovanie plynov, plynojemy,

h., zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10 m3/h),

i., zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do 10 m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi,

j., zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov,

k., strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody, acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi plynmi,

l., plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče,

m., plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW,

n., parné kotly rušňové vykurovacie,

o., tlakové celky parných a horúcovodných kotlov stabilných,

p., tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných kotolní,

q., tlakové nádoby hasiacich prístrojov na dráhových vozidlách

sa po uplynutí ich lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií alebo revíznych skúšok považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „VTZ“) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.).

Odborné prehliadky a odborné skúšky budú oprávnení na týchto VTZ vykonávať len revízni technici s osvedčením vydaným v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Úradné skúšky na týchto zariadeniach budú vykonávať osoby oprávnené na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. Ďalšie lehoty odborných prehliadok a skúšok a lehoty úradných skúšok budú plynúť podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Dozor nad dodržiavaním požiadaviek vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vykonávajú inšpektoráty práce a nie orgány štátnej správy vo veciach dráh.

Osoby oprávnené vykonávať odborné prehliadky a skúšky na určených zariadeniach podľa novelizovanej vyhlášky č. 205/2010 Z. z. budú odborne spôsobilé vykonávať odborné prehliadky a skúšky na VTZ až po získaní osvedčenia revízneho technika podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. Doterajšia prax im bude uznaná.