Preskočiť na obsah

Na konferencii v La Valette na Malte, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ boli dňa 27. apríla slávnostne odovzdávané ocenenia z výsledkov súťaže o dobrej praxi, ktorú v prvom roku kampane organizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) ako súčasť jej celoeurópskeho programu kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Kampaň propaguje trvalo udržateľnú prácu a zdravé starnutie už od začiatku pracovného života. Cieľom ocenení je uznať spoločnosti a organizácie,  ktoré preukázali výnimočnosť a inovatívnosť, metódy na podporu udržateľnej práce v kontexte starnúcej pracovnej sily, holistický prístup k riadeniu BOZP, a perspektívu životného cyklu na zabezpečenie prevencie rizík. Súťaž v takomto kontexte dáva výbornú príležitosť zdieľať osvedčené postupy v iných krajinách Európy aj mimo nej. EU-OSHA získala v rámci danej súťaže spolu 42 príspevkov s prihláškami do súťaže z 23 krajín, z ktorých 5 bolo prijatých od oficiálnych partnerov kampane. Príspevky sa týkali podnikov rôznych veľkostí a rôznorodých odvetví a boli hodnotené európskou porotou vrátane zástupcov EU-OSHA, Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, európskeho odborového inštitútu (ETUI) a Združenia zamestnávateľov. Porote predsedal prof. Stephen Bevan z Inštitútu pre štúdium zamestnanosti (IES).

Zo zaslaných príspevkov bolo vybratých osem najlepších, ktoré dostali ocenenie a osem doporučených. Všetkých 16 úspešných príspevkov je trvalo udržateľných a dajú sa aplikovať na iných pracoviskách, preto sú podrobne opísané a spropagované v príručke, ktorá je zverejnená v anglickom jazyku na webovej stránke EU-OSHA. Do konca roka bude preložená do viacerých jazykov, aj do slovenského jazyka a bude v tlačenej podobe dostupná na národných kontaktných miestach EU-OSHA.

V mene Národného inšpektorátu práce, národného kontaktného miesta EU-OSHA srdečne blahoželáme spoločnosti Duslo Šaľa a.s., ktorých príspevok bol výberovou komisiou ohodnotený ako doporučený. Príklad Dobrej praxe vo svojom podniku prezentovali zástupcovia spoločnosti na seminári dňa 12. apríla 2017 v Bratislave a po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže v La Valette bude ich príklad prezentovaný širokej verejnosti prostredníctvom médií na pripravovanej exkurzii novinárov v spoločnosti, dňa 8. júna toho roku.