Preskočiť na obsah

Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) udelilo ceny za Dobrú prax.

Slávnostné ocenenie sa uskutočnilo dňa 21. 10. 2014 na tlačovej konferencii v Bratislave v priestoroch hotela Avance pri príležitosti Európskeho týždňa BOZP.

Súťaž bola vyhlásená EU-OSHA v spolupráci s Národnými kontaktnými miestami a predsedníctvami EÚ a jej cieľom je upozorniť na najlepšie príklady spoločností, ktoré aktívne riadia stres pri práci a psychosociálne riziká a podporiť širokú verejnosť, aby sa nimi inšpirovala.

Udelenie ceny za Dobrú prax je jednou z mnohých aktivít kampane Zdravé pracoviská bez stresu na podporu tých podnikov, ktoré sa príkladne starajú o svojich zamestnancov a zavádzajú opatrenia na elimináciu pracovného stresu.

Do súťaže sa zapojili podniky prostredníctvom vyplneného formulára, v ktorom boli stručne opísané opatrenia na elimináciu pracovného stresu a riadenie psychosociálnych rizík a doplnili ho ďalšou dokumentáciou ako sú prezentácie, obrázky, grafy, tabuľky a pod.

Porota na tripartitnej báze vyhodnotila obdržané príspevky a určila víťazov národného kola:
I. miesto – U. S. Steel Košice, s.r.o.
II. miesto – SLOVNAFT, a.s.
III. miesto – Slovenské elektrárne, a.s.

U. S. Steel Košice, s.r.o. zabezpečuje pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov možnosť diskrétneho odborného poradenstva (pomoc psychológov, odborníkov z oblasti zdravej výživy) pri riešení problémov rôznorodého druhu. Organizuje tiež školenia zamerané na zvládanie stresových situácií a poskytuje relaxačné pobyty.

SLOVNAFT, a.s. poskytuje pre svojich zamestnancov nadštandardné preventívne prehliadky v závislosti od typu ochorení, ktoré sa medzi zamestnancami vyskytli, ďalej zabezpečuje antistresové školenia, semináre na tému zdravá výživa, či širokú možnosť využitia pohybových aktivít pre svojich zamestnancov.

Slovenské elektrárne, a.s. organizujú pre zamestnancov semináre na zvládanie stresu pri práci, zlepšenie komunikácie, realizujú programy zamerané na prevenciu zdravia, zabezpečujú lekárske preventívne prehliadky pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na kategorizáciu rizika v ktorej sa nachádzajú.

Zástupcovia z víťazných spoločností si prevzali túto prestížnu cenu na tlačovej konferencii od zástupkyne Národného kontaktného miesta a rovnako tiež v krátkych vstupoch prezentovali svoje príspevky.

Spoločnosti, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach postúpili do európskeho kola súťaže, kde budú našu krajinu reprezentovať na medzinárodnej úrovni. Vyhlásenie výsledkov európskeho kola spojené so slávnostným odovzdávaním cien je naplánované na jar roku 2015 v Lotyšsku.

Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov pri umiestnení na medzinárodnej úrovni.