Preskočiť na obsah

Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety.

V rámci šírenia prevencie a osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce spolupracuje Národný inšpektorát práce (NIP) so zamestnávateľmi, zamestnancami ako aj odbornými a záujmovými združeniami pri identifikovaní tém a konkrétnych aktivít a následnej príprave a realizovaní spoločných cieľov, vytváraní propagačných materiálov ako aj zabezpečení ich následnej distribúcie.

Jednou z možností spolupráce medzi NIP a rôznymi inštitúciami je aj využitie existujúcich propagačných a osvetových materiálov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako aj ochranu práce komplexne pre ďalšie šírenie prevencie a osvety prostredníctvom NIP.

V zmysle vyššie uvedeného si NIP dovoľuje požiadať všetkých potenciálnych partnerov o sprístupnenie existujúcich propagačných a osvetových materiálov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce. NIP by následne tieto materiály použil na prevenciu a šírenie osvety v predmetnej oblasti prostredníctvom vlastných nástrojov, ako sú využitie internetovej stránky inšpekcie práce, semináre a konferencie, ako aj priama prevenčná činnosť formou osobného kontaktu inšpektorov práce so zamestnávateľmi a zamestnancami.