Preskočiť na obsah

Spôsob úhrady správneho poplatku na Národnom inšpektoráte práce:

1.DORUČENIE e-KOLKU, zakúpeným na niektorej z pobočiek Slovenskej pošty, a.s

2.ÚHRADA PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ APLIKÁCIE https://m.ekolky.gov.sk (tzv. „virtuálny kiosk“)

Pre používanie virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t.j. vytvorenie profilu používateľa (fyzická osoba, alebo právnická osoba).

Webová aplikácia umožňuje úhradu správnych poplatkov online prostredníctvom platobnej karty, výberom správneho ID kódu spoplatnenej služby Národného inšpektorátu práce:

2444    vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

2445    vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

2446    vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

2447    vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika

2448    vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie

2449    rozšírenie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

2450    vydanie nového oprávnenia s aktualizovanými údajmi

2451    návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva fyzická osoba

2452    návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

2456    vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu

Poplatník preukazuje zaplatenie správneho poplatku predložením vytlačeného QR kódu eKolku z webovej aplikácie. Platnosť zakúpeného eKolku je 30 dní. eKolok je možné stornovať v deň zakúpenia, v iný deň je možné realizovať vrátenie na pobočke Slovenskej pošta a.s.

3. ÚHRADA PLATOBNÉHO PREDPISU

Platobný predpis sa vystavuje po doručení žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu, ak táto žiadosť je doručená bez dokladu o zaplatení správneho poplatku.

V prípade žiadosti odovzdanej na Národnom inšpektoráte práce osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi. V ostatných prípadoch bude vystavený platobný predpis odoslaný poštou poplatníkovi spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku.

a) platba na KIOSKU – vzor (Obrázok 1)

Obrázok 1

b) platba BANKOVÝM PREVODOM – vzor (Obrázok 2)

Obrázok 2

c) platba POŠTOVOU POUKÁŽKOU – vzor (Obrázok 3)

Obrázok 3

UPOZORNENIE pre úhradu BANKOVÝM PREVODOM alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU:

Nepoužívať variabilný symbol ani číslo účtu uvedené vo vzorovom platobnom predpise!!!

Správny poplatok je možné uhrádzať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou až po vystavení platobného predpisu na Národnom inšpektoráte práce po zaevidovaní žiadosti, nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje potrebné k platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol).

d) prostredníctvom WEBOVEJ APLIKÁCIE (tzv.“virtuálny kiosk“)

Pre vykonanie úhrady vydaného platobného predpisu, poplatník zadáva 10-miestny variabilný symbol a pokračuje podľa ďalších krokov a usmernení webovej aplikácie.