Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce sa zaviazal podpisom zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v decembri 2011 k realizácii národného multicieľového projektu Zvyšovanie kvality poskytovaných verejných služieb vzdelávaním zamestnancov inšpekcie práce. Projekt sa realizuje ako národný projekt podľa zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu na základe Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
V prípravnej fáze národného projektu bol vykonaný prieskum vzdelávacích potrieb zamestnancov Národného inšpektorátu práce (NIP) a 8 inšpektorátov práce (IP), ktorí budú tvoriť cieľové skupiny v projekte. Cieľom prieskumu bolo identifikovať potreby týchto cieľových skupín, ktorých napĺňanie by prispelo k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov v oblasti verejnej správy v SR.
Identifikované boli nasledovné potreby:

  • zvýšenie konverzačných schopností a odborných jazykových znalostí v oblasti ochrany práce vybraných zamestnancov NIP a 8 IP, ktorí sú garantmi a odbornými pracovníkmi pre jednotlivé špecializácie v oblasti ochrany práce, v anglickom jazyku za účelom kvalitnejšieho zapojenia slovenskej inšpekcie práce do pracovných skupín vykonávajúcich svoju činnosť v rámci EÚ;
  • efektívnejšej komunikácie na medzinárodnej úrovni a získavania nových poznatkov v oblasti ochrany práce počas medzinárodných stretnutí;
  • preberania a aplikovania dobrých skúseností od zahraničných inšpekčných orgánov pôsobiacich v oblasti ochrany zdravia pri práci v krajinách EÚ;
  • dobrého reprezentovania a pozitívneho zviditeľnenia slovenskej inšpekcie práce v zahraničí;
  • efektívneho výkonu inšpekcie práce v oblasti sociálnej legislatívy v doprave u cudzích štátnych príslušníkov;
  • prehlbovanie vedomostí a praktických zručností vybraných zamestnancov NIP a 8 IP v oblasti BOZP, pracovnoprávnych vzťahov, sociálnej legislatívy v doprave a zisťovania diskriminácie;
  • zvyšovania odbornosti inšpektorov práce a skvalitnenie výkonov inšpekcie práce v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrol sociálnej legislatívy v doprave a zisťovania diskriminácie;
  • skvalitnenia poradenstva a poskytovania informácií zamestnancami NIP a 8 IP pri výkone inšpekčnej činnosti;
  • osobného rozvoja, zvýšenia výkonnosti a produktivity práce zamestnancov NIP a 8 IP.

Absolvovanie odborného jazykového vzdelávania v AJ 66 zamestnancov povedie k zvýšeniu ich konverzačných schopností a ovládania odbornej terminológie ochrany práce v cudzích jazykoch. Odborné jazykové vzdelávanie v AJ nájde svoje ďalšie využitie aj pri preberaní skúseností od zahraničných inšpekčných orgánov pôsobiacich v oblasti ochrany zdravia pri práci v krajinách EÚ. Práve preberanie skúseností od zahraničných partnerov prispelo v minulosti k presadzovaniu záujmov ochrany práce do záväzných a odporúčajúcich dokumentov platných v SR. Potreba vzdelávania inšpektorov práce v cudzom jazyku vyplýva aj z kontrol sociálnej legislatívy v doprave u cudzích štátnych príslušníkov pohybujúcich sa na cestách Slovenskej republiky a potrebe komunikácie s nimi ako aj s partnerskými organizáciami okolitých štátov v rámci tejto problematiky.
Cieľom zvyšovania špecializačného vzdelávania je rozšírenie odbornosti v sústave NIP zvyšovaním odbornej a kvalifikačnej úrovne a morálnych kvalít inšpektorov s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých oblastí. Nevyhnutnou podmienkou kvalitného výkonu inšpekcie práce sú vysoké odborné vedomosti. Tieto odborné vedomosti je možné dosiahnuť zvýšením vedomostí a ďalším prehlbovaním odbornosti. Okrem poskytnutia odborných vedomostí v oblasti požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj naučiť a pomôcť pri získavaní zručnosti pre vykonávanú činnosť. Táto zručnosť sa nadobúda kvalitnou praktickou prípravou, počas ktorej je inšpektor poverovaný samostatnou činnosťou a úlohami so stúpajúcou odbornou náročnosťou, výsledky ktorých sú kontrolované garantom a samotným overením vedomostí.
Zvyšovanie odbornosti pozostáva z teoretickej a praktickej časti vzdelávania.
V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo vzdelávanie v oblastiach tlakových, zdvíhacích a plynových vyhradených technických zariadení, železničnej dopravy a prevencii závažných priemyselných havárií.
V roku 2013 bude pokračovať odborná jazyková príprava a špecializačné vzdelávanie v nasledujúcich oblastiach: stavebníctvo a výroba stavebných hmôt, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, sociálna legislatíva v doprave, pracovné prostredie – chemické faktory a ostatné nebezpečné faktory, strojárstvo, rozširovanie odbornosti pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, rozširovanie odbornosti pre oblasť kontrol sociálnej legislatívy v doprave, rozširovanie odbornosti inšpektorov práce v oblasti rozpoznávania diskriminácie za účelom efektívneho výkonu inšpekcie práce.