Preskočiť na obsah

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV O VYDANIE OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE BEZPEČNOSTNOTECHNICKEJ SLUŽBY

 

Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

podľa

ust. § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • názov spoločnosti, právna forma, sídlo spoločnosti, ak ide o právnickú osobu
 • titul, meno, priezvisko a adresa sídla podnikania, ak ide o fyzickú osobu, podnikateľa – zamestnávateľa
 • identifikačné číslo (IČO)
 • osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu) odborných zamestnancov, evidenčné číslo a dátum vydania dokladu odbornej spôsobilosti
 • doklady, ktorými žiadateľ preukáže, že má odborných zamestnancov, s ktorými má uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah (štátnozamestnanecký, alebo služobný pomer) – doklady o odbornej spôsobilosti odborných zamestnancov a pracovné zmluvy / doručiť úradne overené kópie
 • pri osvedčení bezpečnostného technika (ďalej „BT“) musí byť doložené samostatné potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ďalej „AOP“) s uvedením dátumu jej vykonania (vyznačenie dátumu AOP BT na zadnej strane osvedčenia BT nenahrádza písomné potvrdenie)
 • doklad, ktorými žiadateľ preukáže, že má primerané pracovné priestory
 • vyhlásenie o technickom a prístrojovom vybavení, ktoré obsahuje vybavenie potrebné pre výkon bezpečnostnotechnickej služby, ako samostatný doklad podpísaný žiadateľom s uvedením miesta a dátumu
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorým deklaruje nezávislosť pri vykonávaní odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom – odberateľom, ako samostatný doklad podpísaný žiadateľom s uvedením miesta a dátumu
 • správny poplatok
 • vypracované pracovné postupy na vykonávanie jednotlivých odborných činností a primerané organizačné zabezpečenie na ich vykonávanie, ktoré obsahujú:
 • personálne zabezpečenie
 • odborné činnosti
 • metodické činnosti
 • kontrolné činnosti
 • postupy vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiacich nariadení vlády:
 • pri prvom vstupe bezpečnostnotechnickej služby do firmy a na pracovisko zamestnávateľa – odberateľa,
 • pre zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a následné opatrenia na elimináciu, zníženie rizika,
 • pre zabezpečenie predpísaných prehliadok a skúšok zariadení, pre plánovanie opráv a údržby,
 • pre zabezpečenie, aby chemické a fyzikálne faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej „BOZP“),
 • pre vypracovanie havarijných plánov a protihavarijných opatrení,
 • pre určovanie bezpečných pracovných postupov,
 • pre vypracovanie koncepcie politiky BOZP a programu jej realizácie,
 • pre vypracovanie vlastného zoznamu prác a pracovísk,
 • pre vydávanie interných predpisov a pokynov na zaistenie BOZP pre jednotlivé činnosti a postupy pre vedenie a uchovávanie dokumentácií,
 • pre zaraďovanie zamestnancov na výkon práce,
 • pre poskytovanie informácií a pokynov na zaistenie BOZP pre cudzie osoby zdržujúce sa na pracovisku,
 • pri evidencii a registrácii pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • postupy pri zamestnancoch pracujúcich na odlúčených pracoviskách a ktorí pracujú na pracoviskách sami
 • spolupráca so zástupcami zamestnancov a komisiou BOZP
 • spolupráca s pracovnou zdravotnou službou

VZORY dotazníkov, záznamov a pod. nezasielať.

Zároveň upozorňujeme, že na základe oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby vydaného Národným inšpektorátom práce v zmysle ust. § 21 ods. 10 zákona  č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je možné u zamestnávateľov – odberateľov vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle ust. § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Aktuálne platný sadzobník poplatkov nájdete v článku Valorizácia sadzieb správnych poplatkov