Preskočiť na obsah

Informácie a podmienky pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Pre získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) je v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“) žiadateľ o vydanie oprávnenia na VaVZ (skupina 01 – 10) povinný na Národný inšpektorát práce predložiť:

 1. žiadosť o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie
  • v žiadosti o vydanie oprávnenia fyzická osoba uvedie:
   1. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
   2. osobné údaje odborného zástupcu, ak je určený podľa § 27 ods. 4 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.,
   3. osobné údaje školiteľa,
   4. činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,
  • v žiadosti o vydanie oprávnenia právnická osoba uvedie:
   1. názov, sídlo a právnu formu,
   2. osobné údaje štatutárneho orgánu,
   3. osobné údaje odborného zástupcu,
   4. osobné údaje školiteľa,
   5. činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,
 2. ak je žiadateľom fyzická osoba, doklad o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na VaVZ (odborné spôsobilosti pre jednotlivé skupiny sú uvedené v prílohe č. 2a „zákona č. 124/2006 Z. z.),
 3. ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá sama nedisponuje odbornou spôsobilosťou, alebo právnická osoba, musí žiadateľ určiť odborného zástupcu, ktorý disponuje dokladom o odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z. (nemôže túto činnosť vykonávať pre inú fyzickú alebo právnickú osobu),
 4. pracovnú zmluvu s odborným zástupcom,
 5. doklad o odbornej spôsobilosti školiteľa (odborné spôsobilosti pre jednotlivé skupiny sú uvedené v prílohe č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z.),
 6. potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade, v preukaze alebo v osvedčení), pri osvedčeniach autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej „ABT“) musí byť doložené samostatné potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania (nepostačuje potvrdenie na zadnej strane dokladu),
 7. lekársky posudok (dôležitý je obsah lekárskeho posudku, vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe 3c zákona č. 355/2007 Z. z. od 01. 08. 2014) potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť odborného zástupcu a školiteľa vo vzťahu k práci v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 39f zákona č. 124/2006 Z. z. (nevzťahuje sa na ABT),
 8. doklad o lektorskej spôsobilosti školiteľa – osvedčenie o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydané vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania alebo iný doklad o absolvovaní pedagogického štúdia. Uznáva sa aj andragogické minimum pre lektorov, resp. iný doklad vydaný akreditovaným subjektom,
 9. doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe odborného zástupcu a školiteľa trvajúcej najmenej 3 roky v predchádzajúcich siedmich rokoch (požiadavky na odbornú prax pre jednotlivé skupiny sú uvedené v prílohe č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z.),
  • v doklade o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe je potrebné uviesť:
   1. meno a priezvisko odborného zástupcu, resp. školiteľa,
   2. dobu výkonu odbornej činnosti (od – do), podľa druhu žiadaného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,
   3. rozsah vykonávanej odbornej činnosti (napr. uvedenie druhu a skupiny technických zariadení, uvedenie druhov motorových vozíkov a pod.),
   4. spôsob výkonu prác (pracovnoprávny vzťah alebo dodávateľský spôsob),
    Poznámka: Doklad (potvrdenie) o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe musí byť vydaný zamestnávateľom alebo odberateľom služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb (u fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom). Oprávnenosť subjektu na výkon predmetnej činnosti sa preveruje prostredníctvom obchodného registra, resp. živnostenského registra. Predmetný doklad musí byť potvrdený a podpísaný štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo odberateľa služieb s uvedením miesta a dátumu. V prípade, ak je podpísané osobou oprávnenou zastupovať zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, je potrebné doložiť príslušné splnomocnenie na tieto úkony.
 10. vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení (ďalej „MTZ“):
  • vyhlásenie o MTZ ako samostatný doklad obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia žiadateľa, ktoré bude používané pri realizovaní VaVZ. Uvedený doklad musí byť podpísaný žiadateľom s uvedením miesta a dátumu. Vo vyhlásení o MTZ žiadateľ deklaruje spôsob zabezpečenia priestoru pre teoretickú časť výchovno-vzdelávacej aktivity a spôsob zabezpečenia priestoru pre praktickú časť výchovno-vzdelávacej aktivity (ak je praktická časť súčasťou výchovno-vzdelávacej aktivity). Pri praktickej časti VaVZ žiadateľ deklaruje spôsob zabezpečenia pracovného prostriedku VaVZ,
  • vyhlásenie o MTZ ďalej obsahuje zoznam didaktických pomôcok, spôsob prístupu k technickým normám a pri meracích prístrojoch sa uvádza ich presný názov a ich výrobné číslo a deklaruje sa spôsob ich zabezpečenia (vlastné, v prenájme),
 11. vzorový projekt, ktorý obsahuje:
  • názov výchovnej a vzdelávacej aktivity v súlade s činnosťou, na ktorú sa oprávnenie na výchovu a vzdelávanie požaduje,
  • cieľ výchovy a vzdelávania,
  • požadované ukončené vzdelanie na zaradenie uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity a splnenie ďalších podmienok na vydanie osvedčenia, preukazu a písomného dokladu (§ 16 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.),
  • formy a metódy vzdelávania,
  • učebný plán so stanoveným počtom hodín (60 minútových),
  • učebnú osnovu,
  • zoznam školiteľov pre jednotlivé témy,
  • spôsob záverečného overenia vedomostí,
  • zloženie skúšobnej komisie,
  • formu ukončenia výchovno-vzdelávacej aktivity,
  • písomný záznam o priebehu záverečného overovania vedomostí,
  • vedenie záznamovej knihy.
 12. správny poplatok v hodnote 82,50 EUR.

Predložené doklady slúžiace na preukázanie odbornej, lektorskej spôsobilosti a iné požadované doklady predkladané žiadateľom musia byť vo forme originálu alebo osvedčenej kópie dokladu.

Spôsob úhrady správneho poplatku je uvedený na internetovej stránke národného inšpektorátu práce v časti správne poplatky.