Preskočiť na obsah

Od 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela priniesla:

  • Rozšírenie poskytovania ochrany osobe, ktorá podá oznámenie anonymne a ktorej totožnosť bola následne odhalená,
  • Možnosť zverejnenia oznámenia oznamovateľom (napr. do médií),
  • Taxatívne vymedzuje trestné činy, ktoré sú považované za závažnú protispoločenskú činnosť,
  • Zvýšila sa výška pokuty, ktorú môže Úrad na ochranu oznamovateľov udeliť fyzickej osobe za priestupky až do výšky 6 000 €.

Od 1. septembra 2023 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny, ktoré priniesla novela a ktoré sa týkajú vnútorného systému preverovania oznámení. Zamestnávateľom sa upresňujú postupy pri sťažnosti zamestnancov a rozširujú sa povinnosti v tejto oblasti. Zároveň sa zvyšujú aj sadzby pokút pre zamestnávateľov.

Bližšie informácie nájdete v texte v prílohe vo formáte PDF umiestnenej nižšie na tejto stránke.