Preskočiť na obsah

Každý zamestnanec chce pracovať na zdravom a bezpečnom pracovisku, na ktorom sú mu ponúknuté také pracovné podmienky, na aké má nárok. Viacerí zamestnávatelia však tieto práva ignorujú a svojim zamestnancom dávajú podpisovať nekorektné zmluvy, prípadne žiadne zmluvy, alebo porušujú iné zákonné povinnosti. Pomôžte nám odhaliť týchto nezodpovedných zamestnávateľov a zlepšiť tak pracovné podmienky na Slovensku.

Čo je to nelegálne zamestnávanie?

Pod pojmom nelegálne zamestnávanie rozumieme zamestnávanie, ktoré je v rozpore so zákonom. Rozlišujeme 4 jeho typy, tými sú:

  1. Zamestnanecký vzťah bez podpísanej pracovnej zmluvy alebo dohody (brigádnici, sezónne zamestnania,…. )
  2. Zamestnávateľ neprihlási v stanovenej lehote svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/20180101)
  3. Zamestnávanie zamestnancov pochádzajúcich z tretích krajín bez povolenia na zamestnanie (tretie krajiny sú štáty mimo EÚ, ako napríklad Srbsko, z ktorých v poslednej dobe prichádza mnoho zamestnancov. Takýto pracovníci musia spĺňať omnoho viac podmienok pre legálny výkon práce na území SR. Podrobnosti nájdete v ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
  4. Zamestnávanie osôb, ktoré sa nelegálne nachádzajú na území Slovenskej republiky (Podrobnosti nájdete v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
    a v zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Každý môže príslušný inšpektorát práce na nelegálne zamestnávanie upozorniť prostredníctvom formulára na stránke inštitúcie v sekcii Rady a informácie:

https://www.ip.gov.sk/tip-na-nelegalne-zamestnavanie/

V tejto sekcii nájdete aj iné dôležité a užitočné informácie, ktoré sa Vám môžu zísť, ako napríklad najčastejšie otázky a odpovede, ktoré zamestnancov najčastejšie trápia, stanoviská NIP z rôznych oblastí a iné užitočné informácie.