Preskočiť na obsah

V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami.

Ako využiť dostupné možnosti posudzovania rizík?

V súčasnosti ponúka viacero spoločností na Slovensku rôzne softvéry pre posudzovanie rizík, ktoré vychádzajú z rozdielnych metodík hodnotenia rizík, ako napr. bodová metóda, rozšírená bodová metóda, komplexná metóda a pod.

K dispozícii je však aj online nástroj na stránke https://www.besmart.ie/, ktorý vyvinul Národný úrad pre bezpečnosť a zdravie Írska (Health & Safety Authority). Na uvedenej stránke môže používateľ jednoducho a rýchlo posúdiť riziká týkajúce sa jeho oblasti (administratíva, doprava, stavebníctvo, skladovanie a mnohé ďalšie). Informácie na tejto stránke sú uvedené v angličtine, avšak automatický preklad do slovenského jazyka je v prípade tejto stránky viac ako dostačujúci. Samozrejme, že predmetný online nástroj nemôže používateľ v plnej miere využiť na posúdenie rizík v špecifických podmienkach jednotlivých  prevádzok, avšak môže slúžiť ako odporúčanie, resp. pomôcka pri posudzovaní rizika v konkrétnej oblasti.

Čo je nebezpečenstvo a ohrozenie? Čo je riziko?

Nebezpečenstvo je čokoľvek, čo má potenciálnu schopnosť spôsobiť ujmu, poškodenie. Nebezpečenstvo môže pôsobiť na ľudí, majetok a procesy a spôsobiť úraz, ochorenie, straty vo výrobe, poškodenie strojov, atď. (Pozn. Aktívne pôsobenie nebezpečenstva sa v slovenskej odbornej literatúre označuje ako ohrozenie. Používaný anglický výraz „hazard“ možno prekladať ako „nebezpečenstvo“, ale aj ako „ohrozenie“, alebo použiť oba výrazy.) Riziko pri práci je vyjadrením pravdepodobnosti a závažnosti zranenia alebo ochorenia pôsobením nebezpečenstva.

Prečo je potrebné posudzovať riziká?

Hlavným cieľom posudzovania rizík pri práci je ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Posudzovanie rizík pomáha minimalizovať možné poškodenie zamestnancov, alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou. Pomáha tiež udržať konkurencieschopnosť a efektívny výkon vášho podnikania. Podľa zákona o BOZP majú všetci zamestnanci právo aktívne sa podieľať na pravidelnom posudzovaní rizík pri práci.

Ako posudzovať riziká?

Riziká na pracovisku sa môžu posudzovať podľa týchto piatich krokov:

  1. Zbieranie informácií.
  2. Identifikovanie nebezpečenstiev a ohrození.
  3. Posúdenie rizík vyplývajúcich z ohrození (odhad pravdepodobnosti a závažnosti následkov a rozhodnutie, či je riziko akceptovateľné).
  4. Plánovanie postupu na odstránenie, alebo obmedzenie rizík. Opakovanie posudzovania rizík.
  5. Dokumentovanie posudzovania rizík.

Pre lepšie orientovanie v oblasti posudzovania rizík prikladáme na stiahnutie brožúru Základy posudzovania rizík, ktorú vydala Európska agentúra pre BOZP.

Prílohy