Preskočiť na obsah

Uznesením Vlády SR č. 704 (zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 306/2020) bol v rámci vyhláseného núdzového stavu na obdobie od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 vyhlásený zákaz vychádzania v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina. Uvedenému opatreniu predchádza druhé kolo celoplošného testovania na výskyt ochorenia COVID-19 antigénovými testami, ktoré prebieha v dňoch 7. novembra 2020 a 8. novembra 2020 v uvedených okresoch.

V zmysle uznesenia vlády sa v týchto okresoch zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu do zamestnania v prípade osoby, ktorá spĺňa niektorú z výnimiek:

1., Je držiteľom potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátu s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020,

2., pôsobí v bezpečnostnom systéme SR alebo plní úlohy na úseku krízového riadenia a je držiteľom potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 alebo certifikátu s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020,

3., prekonala ochorenie COVID-19 a disponuje dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri mesiace alebo preukáže, že jej bolo v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020 diagnostikované ochorenie COVID-19,

4., zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia jej neumožňuje absolvovanie testu na ochorenie COVID-19,

5., mala počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

6., je vodičom nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotom, členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, členom posádky v lodnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, členom vlakovej čaty, obslužným pracovníkom v železničnej doprave vstupujúcim na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustí do 48 hodín od vstupu.

Pre územné obvody ostatných okresov Slovenskej republiky, v ktorých nebude v dňoch 7. novembra 2020 a 8. novembra 2020 prebiehať druhé kolo celoplošného testovania, je na obdobie od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 vyhlásený zákaz vychádzania s pozmeneným pravidlami. V rámci pravidiel platných pre toto územie sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu do zamestnania v prípade osoby, ktorá spĺňa niektorú z výnimiek:

1., je držiteľom potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátu s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného od októbra 2020 do 1. novembra 2020 (t. j. z prvého kola celoplošného testovania),

2., pôsobí v bezpečnostnom systéme SR alebo plní úlohy na úseku krízového riadenia a je držiteľom potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátu s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020,

3., prekonala ochorenie COVID-19 a disponuje dokladom o jeho prekonaní nie starším ako tri mesiace alebo preukáže, že jej bolo v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020 diagnostikované ochorenie COVID-19,

4., zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia im neumožňuje absolvovanie testu na ochorenie COVID-19,

5., mala v čase celoplošného testovania (t. j. 31. októbra 2020 a 1. novembra 2020) nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

6., je vodičom nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotom, členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, členom posádky v lodnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, členom vlakovej čaty, obslužným pracovníkom v železničnej doprave vstupujúcim na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustí do 48 hodín od vstupu.

Zároveň budú v období od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR upravené povinnosti zamestnávateľa vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát s negatívnym výsledkom antigénového testu pri vstupe do ich objektov, resp. preukázanie inej výnimky, ktorá sa na zamestnanca vzťahuje.

Na Národný inšpektorát práce sa v danej súvislosti obrátilo viacero zamestnancov a zamestnávateľov s otázkami, ktoré možno obsahovo zhrnúť do troch oblastí.

 Zamestnanec sa nezúčastnil prvého kola celoplošného testovania

V zmysle uvedených opatrení má zamestnanec, ktorý sa na základe vlastného rozhodnutia nezúčastnil prvého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 a nespĺňa ani žiadnu inú z výnimiek, možnosť zúčastniť sa druhého kola testovania. Účasť na testovaní sa považuje za neodkladné lekárske vyšetrenie, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania. Pri vstupe na pracovisko od 9. novembra 2020 sa tak zamestnanec preukáže certifikátom s negatívnym výsledkom tohto testu.

Povinnosť preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom testu sa vzťahuje aj na zamestnanca, ktorý sa na základe vlastného rozhodnutia nezúčastnil prvého kola testovania a zdržiava sa na území okresu, v ktorom nebude prebiehať druhé kolo celoplošného testovania. Tento zamestnanec má možnosť zúčastniť sa testovania antigénovými testami na území iného okresu, kde sa realizuje celoplošné testovanie v druhom kole, prípadne sa môže rozhodnúť pre absolvovanie RT-PCR testu, čo taktiež spadá pod výnimku zo zákazu vychádzania. Ministerstvo zdravotníctva SR naviac plánuje vo všetkých okresných mestách od 9. novembra 2020 zriadiť miesta, kde bude možné absolvovať bezplatne antigénové testy, ku ktorým budú vydávané certifikáty.

Ak sa zamestnanec na základe vlastného rozhodnutia nezúčastní ani druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, vzťahuje sa naňho zákaz vychádzania, v rámci ktorého sa neumožňuje cesta do zamestnania osobe, ktorá nespĺňa žiadnu z výnimiek zo zákazu vychádzania

Postup zamestnávateľa v súvislosti s neprítomnosťou zamestnanca v práci z dôvodu povinnosti dodržiavať zákaz vychádzania sú uvedené v článku Možnosti zamestnávateľa pri celoplošnom testovaní.

Zamestnanec bol v prvom kole testovaný s pozitívnym výsledkom

Ak bol zamestnancovi v prvom kole celoplošného testovania na ochorenie COVD-19 zistený pozitívny výsledok, bol povinný absolvovať 10-dňovú karanténu, ktorá trvá aj v čase konania druhého kola testovania. Po ukončení karantény môže zamestnanec nastúpiť do zamestnania. Dňom ukončenia karantény je dátum uvedený na potvrdení o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti vydanom príslušným zdravotníckym zariadením. Pri vstupe na pracovisko je zamestnanec povinný sa preukázať potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 v období posledných troch mesiacov. Uvedený postup sa vzťahuje na všetky okresy Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či v danom okrese prebieha druhé kolo celoplošného testovania alebo nie.

 Zamestnanec pracuje v inom okrese

Ak sa zamestnanec držiava na území okresu, na ktorý sa nevzťahuje druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, avšak v období od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 bude plniť pracovné povinnosti na území okresu, kde sa uskutočnilo druhé kolo testovania, vzťahuje sa aj naňho povinnosť preukázať sa pri vstupe na pracovisko certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020. Tento zamestnanec má možnosť zúčastniť sa testovania na území iného okresu, kde sa realizuje celoplošné testovanie v druhom kole, prípadne sa môže rozhodnúť absolvovať RT-PCR test. Rovnako bude mať možnosť absolvovať bezplatný antigénový test s certifikátom na mieste, ktoré plánuje Ministerstvo zdravotníctva SR zriadiť v každom okresnom meste od 9. novembra 2020.