Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce vydáva „Pravidlá dobrej praxe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako návod vyjadrujúci odborný názor orgánov inšpekcie práce v zmysle zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotlivé príručky dávajú návod ako:

  • dosiahnuť riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov, s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a tým predchádzať rizikám ohrozenia života, zdravia, majetku a životného prostredia,
  • vytvárať priaznivé pracovné podmienky s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou.

Publikácie  vychádzajú v rámci edície „Pravidlá dobrej praxe BOZP“ za podpory Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v španielskom Bilbao. Majú slúžiť ako praktická  pomôcka  najmä zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, zamestnancom, malým a stredným podnikom ako aj širokej verejnosti.
Zásady obsiahnuté v publikáciách  sú v praxi presadzované prostredníctvom inšpektorátov práce ako aj orgánmi na ochranu zdravia.