Preskočiť na obsah

V súvislosti s problematikou zabezpečenia nevyhnutnej výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) vydáva nasledovné stanovisko:

Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o BOZP“), fyzická a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať VaVZ v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 len na základe oprávnenia vydaného NIP.

V rámci vydaných oprávnení na VaVZ bola žiadateľom, v súlade s vykonávacou vyhláškou MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška“) k § 27 zákona o BOZP, schválená výlučne prezenčná forma VaVZ.

Doposiaľ, ako dištančná forma VaVZ, bol subjektom s vydaným oprávnením na VaVZ schválený iba e-learning v zmysle podmienok a požiadaviek uvedených v tomto článku.

Vzhľadom na uvedenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, NIP umožní počas jej trvania výkon VaVZ, aj pri iných činnostiach ako 01.1, formou elektronickej audiovizuálnej komunikácie – videokonferencia, videohovor a pod.

 

Elektronická audiovizuálna forma vzdelávania:

  • osoby oprávnené na VaVZ, ktoré nemajú súhlas NIP na vykonávanie vzdelávania prostredníctvom e-learningu, môžu počas trvania mimoriadnej situácie vykonávaťtúto VaVZ prostredníctvom elektronickej audiovizuálnej komunikácie – videokonferenica, videohovor a pod. – pri takejto forme vzdelávania nedochádza k vzájomnému fyzickému kontaktu zamestnancov a tým nedochádza k riziku nákazy ochorením COVID-19;
  • osoby oprávnené na VaVZ, ktoré nemajú zavedený e-learning, tak nebudú žiadnym spôsobom znevýhodnené;
  • osoby oprávnené na VaVZ, tak budú môcť nahradiť klasickú prezenčnú formu vzdelávania elektronickou audiovizuálnou formou, po splnení oznamovacej povinnosti voči NIP v zmysle § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. – v danom oznámení osoba oprávnená na VaVZ uvedie ako jednu z foriem výchovy a vzdelávania elektronickú audiovizuálnu formu (videokonferencia, videohovor a pod.), spôsob overovania vedomostí účastníkov VaVZ ústnou skúškou (prostredníctvom videokonferencie, videohovoru a pod.) a spôsob preukázania tejto formy VaVZ;
  • pri činnostiach 01.2 až 10.3 je možné túto formu použiť len na všeobecné požiadavky a osobitné požiadavky pre teoretickú časť VaVZ. Na praktické požiadavky VaVZ a praktickú časť overenia odborných vedomostí, nemôže byť táto forma VaVZ aplikovaná;
  • po doručení takéhoto oznámenia NIP následne túto formu vzdelávania akceptuje.

Zároveň upozorňujeme, že osoba oprávnená na VaVZ, môže zaradiť do vzdelávacej aktivity a vydať doklad o odbornej spôsobilosti len tej fyzickej osobe, ktorá spĺňa požiadavky v zmysle § 16 ods. 2 zákona o BOZP. Z uvedeného vyplýva, že osoba oprávnená na VaVZ nemôže vydať preukaz, osvedčenie, písomný doklad obsluhy, a ani potvrdenie o absolvovaní VaVZ bez predloženia lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na danú činnosť a ďalších náležitosti uvedených v predmetnom odseku zákona o BOZP.