Preskočiť na obsah

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie (ďalej „VaVZ“) v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o BOZP“) môže ako jednu z foriem vzdelávania využívať aj e-learning.

Možnosť využívať túto formu je podmienená vydaním súhlasu Národného inšpektorátu práce (ďalej „NIP“).

Osoba oprávnená na VaVZ, ktorá má záujem o túto formu vzdelávania je povinná podať na NIP žiadosť o schválenie e-learningu ako jednej z foriem vzdelávania v rámci vydaného oprávnenia na VaVZ.

Súčasťou žiadosti je aj preukázanie splnenia nasledovných podmienok:

 • webová stránka s konkrétne uvedeným názvom, adresou  a číslom oprávnenia vydaným NIP, na ktorej bude prístupný e-learningový softwér a uvedenie konkrétnej e-learningovej šablóny; na takto vytvorenej stránke je potrebné vzhľadom na e-learningovú formu zverejniť mená a priezviská vrátane kontaktov odborného zástupcu a školiteľov s uvedením konkrétnych tém podľa učebnej osnovy; na  stránke je možné uviesť názov a adresu zmluvného partnera – garanta  technickej stránky e-learningu;
 • prístup na webovú stránku (popis a charakteristika komunikačného prostredia),
 • možnosť registrácie, podmienky registrácie, spôsob administratívnej pomoci,
 • zadefinovanie názvu, stručnej charakteristiky, obsahu, rozsahu, cieľa, požiadaviek kladených na účastníkov e-learningu VaVZ,
 • vo VaVZ musí byť zobrazený obsah tém v chronologickom poradí ako budú nasledovať,
 • povolenie študovať obsah nasledujúcej témy v poradí musí byť podmienený úspešným absolvovaním priebežného overovania vedomostí,
 • priebežné overovanie vedomostí sa musí vykonávať prostredníctvom otázky s voľbou z minimálne 3 možností odpovede alebo grafickej simulácie s voľbou 1 alebo viac správnych odpovedí,
 • v prípade nesprávnej odpovede účastníka pri priebežnom overovaní vedomostí musí byť účastníkovi príslušná problematika opätovne poskytnutá na naštudovanie,
 • v priebehu VaVZ musí byť účastníkovi priamo v softvérovej aplikácii, pri každej téme poskytnutý prístup k legislatívnym predpisom, ktoré sa vzťahujú k informáciám poskytnutým v téme, legislatívne predpisy musia byť v úplnom a platnom znení,
 • obsah VaVZ byť spracovaný ako kombinácia textu, videoukážok a animácií alebo animácie majú byť uprednostňované v častiach školenia, ktoré oboznamujú o správnych alebo nesprávnych postupoch,
 • účastník musí mať možnosť kedykoľvek počas štúdia alebo v stanovenom čase kontaktovať školiteľa za účelom vysvetlenia prípadných nejasností k témam školenia,
 • spôsob naplnenia a sledovania stanoveného časového rozsahu,
 • obsah (musí byť totožný s učebnou osnovou), zdroj a študijné materiály e-learningu (učebná osnova vrátane tém a k nim priradený konkrétny školiteľ, odkazy na zdroje študijného materiálu – zákony, vyhlášky, STN, publikácie, zadávanie úloh na samoštúdium, spôsob monitorovania účasti účastníkov e-learningu VaVZ a vyhodnotenie ich výkonnosti,
 • spôsob sledovania pokroku účastníkov voči požiadavkám a podmienky na postup k novým témam učebnej osnovy,
 • možnosť vytvorenia virtuálnej triedy (nie je podmienka),
 • spätná väzba účastníkov a priebežné hodnotenie, sebahodnotenie, sebakontrola,
 • využitie interaktívnych prvkov, spôsob komunikácie pre diskusiu k nejasnostiam tém a problémom medzi účastníkom a lektorom,
 • školitelia e-learningu v rámci VaVZ, zodpovednosti, komunikácia a pod.,
 • popis aplikácie e-learningu vrátane manuálu (zobrazenie napr.: vytvorenie karty účastníka, prihlásenie do systému, atď.).

 

Dôrazne upozorňujeme na dodržanie podmienky vyplývajúcej z ust. § 3 ods. 2 Vyhl. č. 356/2007 Z. z., v zmysle ktorého sa záverečné overovanie vedomostí vykonáva pred skúšobnou komisiou písomnou skúškou alebo ústnou skúškou  – v zmysle schváleného vzorového projektu; splnenie tejto podmienky sa  preukazuje údajmi v písomnom zázname zo záverečného overovania vedomostí.

Žiadateľ zároveň už v žiadosti vygeneruje pre NIP prihlasovacie meno a heslo do systému, aby NIP vedel odkontrolovať splnenie stanovených podmienok.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok NIP vydá žiadateľovi – osobe oprávnenej na VaVZ súhlas na vykonávanie VaVZ aj formou e-learningu.

NIP taktiež upozorňuje, že e-learning ako formu vzdelávania je možné využívať prevažne na VaVZ zamestnancov a vedúcich zamestnancov (oprávnenie na VaVZ 01.1) a pri ostatných činnostiach je možné túto formu využiť len na teoretickú časť vzdelávania – všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z., osobitné a špecifické požiadavky podľa príloh 2 až 11 vyhlášky č. 356/2007 Z. z., ktoré si nevyžadujú praktické ukážky a vysvetlenia účastníkom VaVZ.