Preskočiť na obsah

Orgánom inšpekcie práce počnúc rokom 2015 pribudli nové kompetencie. Sú nimi ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a dozor nad dodržiavaním povinností zamestnávateľa v oblasti vnútorného systému vybavovania podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť.

Za dva roky účinnosti zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti zabezpečovali inšpektoráty práce ochranu celkovo 32 oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti. Osemnástim chráneným oznamovateľom, ktorí oznámili závažnú protispoločenskú činnosť, ktorá je trestným činom, bol inštitút chráneného oznamovateľa priznaný zo strany prokurátora. Štrnástim oznamovateľom tento status priznali príslušné inšpektoráty práce, ktorým tieto osoby oznámili protispoločenskú činnosť, ktorá je správnym deliktom a na prešetrenie ktorej boli inšpektoráty vecne príslušné. Z celkového počtu chránených oznamovateľov došlo v tomto období v súlade so zákonom u ôsmich oznamovateľov k zániku ochrany.

Ochrana oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti spočíva v tom, že zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce. Súhlas inšpektorátu práce sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.

Inšpektoráty práce prijali v priebehu rokov 2015 a 2016 štyri žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu s pracovnoprávnym úkonom voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas. Žiadosti sa týkali celkovo ôsmich pracovnoprávnych úkonov. Inšpektoráty práce udelili súhlas s urobením pracovnoprávneho úkonu v troch prípadoch, v piatich prípadoch žiadosť zamestnávateľa zamietli.

V priebehu roka 2016 sa inšpektoráty práce cielene zamerali aj na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti vnútorného systému vybavovania podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť. Zistenia tejto celoslovenskej úlohy sú uvedené v súhrnnej správe tvoriacej prílohu tohto článku.

Prílohy