Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj
Ilustračný obrázok - vodič automobilu

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. mája 2024

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,075 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,265 eura. Opatrením č. 73/2024 Z. z. sa ruší

čítať ďalej
Ilustračný obrázok - kalendár

1. september už nie je dňom pracovného pokoja

1. januára 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Uvedeným zákonom boli novelizované, okrem iných právnych predpisov, aj zákon o štátnych sviatkoch a Zákonník práce. Prijaté zmeny majú dopad na nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov. Novelou zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a

čítať ďalej

Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík?

Dôkladné posudzovanie rizík je jedným z kľúčov k budovaniu zdravých pracovísk. O inovatívnych metódach v posudzovaní rizík preto bola reč aj na seminári, ktorý zorganizoval Národný inšpektorát práce ako Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA) v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) v stredu 17. apríla 2024 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

čítať ďalej

Vysielanie pracovníkov v stavebníctve - Informačné stretnutie MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vás pozýva na podujatie pre zamestnávateľov v oblasti stavebníctva na tému vysielania pracovníkov. Podujatie sa uskutoční . apríla 2024 Miesto konania: Hotel Bratislava Cieľová skupina: Zamestnávatelia a odborná verejnosť Program nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz PROGRAM PODUJATIA Podujatie je bezplatné, registrovať sa môžete po kliknutí na odkaz REGISTRÁCIA Viac informácií o podujatí

čítať ďalej
Ilustračný obrázok

Ocenenia „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“ si prevzalo 12 firiem

Košice – Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a ich celková pohoda ako priorita pri riadení úspešného podniku sú hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa firmy každý rok zapájajú do programov Národného inšpektorátu práce „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“. V košickej Kaviarni Slávia si v stredu 10. apríla 2024 prevzali tieto prestížne ocenenia za rok 2023 zástupcovia dvanástich firiem z celého Slovenska, pričom niektoré získali toto ocenenie

čítať ďalej

Elektronické podanie žiadosti

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) možno podať žiadosť na Národný inšpektorát práce („ďalej NIP“) aj v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu

čítať ďalej

Výsledky kontrol v oblasti BOZP z plánu hlavných úloh z roku 2023

V roku 2023 bolo naplánovaných a realizovaných pre oblasť BOZP celkovo 7 hlavných celoslovenských úloh, ktorým bola venovaná prioritná pozornosť. Úlohy boli zamerané hlavne na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP, sociálnej legislatívy v doprave, prevencii závažných priemyselných havárií, kontrole dodržiavania predpisov v oblasti BOZP v jadrovej energetike, na staveniskách či pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení (ďalej „VTZ“). Ciele a výsledky kontrol jednotlivých úloh sú

čítať ďalej
peniaze, valorizácia správnych poplatkov

Valorizácia sadzieb správnych poplatkov

Vzhľadom na prijatý zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa od 01.04.2024 mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch dochádza od 1. apríla 2024 k valorizácii sadzieb správnych poplatkov, a teda aj k zmene sadzieb pri niektorých úkonoch NIP: Správny poplatokElektronické

čítať ďalej
ilustračný obrázok

Spustenie pilotného testu ESENER 2024

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách – ESENER – je rozsiahly prieskum, ktorý sa zaoberá tým, ako európske pracoviská riadia bezpečnostné a zdravotné riziká v praxi. V týchto dňoch sa rozbieha pilotné testovanie štvrtej vlny ESENER, ktorá je naplánovaná do konca marca. V každej z 30 krajín Európy, v ktorých sa ESENER 2024 realizuje, sa v rámci tejto

čítať ďalej
logo inšpekcie práce

Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2024“

Zameranie úloh je orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.Na rok 2024 Národný inšpektorát práce naplánoval 14 hlavných úloh, ktorým bude venovať zvýšenú pozornosť: 1. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti BOZP vrátane dodržiavanie povinností zamestnávateľa pri prideľovaní

čítať ďalej