Preskočiť na obsah

V dôsledku šírenia nákazy koronavírusom a sprísnených preventívnych opatrení nariadených zo strany vlády Slovenskej republiky v podobe obmedzenia fungovania reštauračných a iných zariadení a odporúčania zdržiavania sa osôb v domácom prostredí zažívajú v posledných dňoch obchody s potravinami obrovský nápor. Ľudia si robia zásoby potravín, aby nemuseli často vychádzať z domu. V médiách sú v tomto čase zverejňované výzvy obchodných reťazcov na potrebu posilnenia stavu svojich zamestnancov o brigádnikov v predajniach a skladoch (napr. na dokladanie tovaru do regálov, blokovanie v pokladni, upratovanie predajne), či výzvy výrobcov tovarov, po ktorých je v týchto dňoch zvýšený dopyt (napr. výroba chleba a pečiva, iných potravín dennej spotreby, šitie rúšok).

Zo strany verejnosti zaznamenali orgány inšpekcie práce dotazy týkajúce sa možnosti reagovať na zverejnené ponuky zamestnania (brigády), a to v prípade tých zamestnancov, ktorých zamestnávatelia boli z dôvodu preventívnych opatrení nariadených vládou Slovenskej republiky nútení zatvoriť svoje prevádzky a nemajú možnosť prideľovať zamestnancom prácu, pričom títo zamestnanci nevykazujú známky žiadneho ochorenia (sú zdraví) a chceli by si formou brigády privyrobiť.

V tomto článku sa pokúsime veľmi stručne priblížiť, či a za akých podmienok môžu vyššie spomenutí zamestnanci reflektovať na zverejnené ponuky brigád zo strany obchodných reťazcov a výrobcov.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) nevylučuje možnosť mať uzatvorených viac pracovných pomerov s inými zamestnávateľmi, preto je prípustné, aby zamestnanec, ktorému zamestnávateľ dočasne nemôže prideľovať prácu, uzatvoril s ďalším zamestnávateľom (obchodným reťazcom, výrobcom) pracovný pomer napr. na dobu určitú do 31. 05. 2020, či už na kratší pracovný čas (napr. 20 hodín týždenne) alebo na ustanovený týždenný pracovný čas (tzv. plný úväzok).

Práva a povinnosti z týchto súbežne uzavretých pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.

Taktiež potenciálni zamestnávatelia môžu s týmto zamestnancom na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb počas trvania mimoriadnej situácie a núdzového stavu výnimočne uzatvoriť niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 Dohodu o vykonaní  práce môže zamestnávateľ uzatvoriť na prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (napr. vymaľovanie skladu), ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov a musí byť uzavretá najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (napr. dokladanie tovaru do regálov, šitie rúšok), môže  zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom dohodu o pracovnej činnosti alebo v prípade študenta aj dohodu o brigádnickej práci študentov.

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť so žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov veku. Potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta v zmysle uvedeného je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Na základe dohody možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. Dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.

Bližšie podmienky vzťahujúce sa k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravujú ustanovenia deviatej časti Zákonníka práce.

Záverom upozorňujeme, že pokiaľ vláda Slovenskej republiky zruší nariadené preventívne opatrenia a pôvodný zamestnávateľ opätovne otvorí svoju prevádzku, zamestnanec bude musieť byť tomuto zamestnávateľovi k dispozícii a dodržiavať ustanovenia pôvodne uzatvorenej pracovnej zmluvy. Preto považujeme za dôležité, aby si zamestnanec pri uvažovaní o prijatí ponuky zamestnania u iného zamestnávateľa vopred zvážil, či dokáže dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z oboch založených pracovnoprávnych tak, ako budú písomne dohodnuté.