Preskočiť na obsah

Národnému inšpektorátu práce vyplynula z Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 – 2027, z Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 a z článku 3 bod g) štatútu Výboru pre rodovú rovnosť v znení neskorších dodatkov povinnosť informovať o stave v oblasti rovnakého zaobchádzania so zamestnancami a zamestnankyňami, ako aj o dodržiavaní zásady rovnosti v odmeňovaní a celkovo o stave rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v pracovnoprávnych vzťahoch za daný kalendárny rok. Informácie vychádzajú z výsledkov kontrolnej činnosti realizovanej v sledovanom období príslušnými inšpektorátmi práce.

Súhrnné zistenia inšpekcie práce v oblasti diskriminácie a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch sú uverejnené v prílohe.