Preskočiť na obsah

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 112 zameranej na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach pohonných hmôt bolo preverenie dodržiavania ustanovení Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní .

V oblasti pracovnoprávnych vzťahov inšpektori práce kontrolovali ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti pracovného času, čerpania dovolenky, mzdových nárokov a stravovania zamestnancov, ako aj v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V oblasti nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce bol predmetom kontroly vznik pracovnoprávneho vzťahu zamestnancov, nahlásenie zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia sociálnej poisťovne a splnenie špecifických podmienok zamestnávania príslušníkov tretích krajín.

V rámci celoslovenskej úlohy bolo skontrolovaných 86 organizácií miestne príslušnými inšpektorátmi práce. Celkovo bolo zistených 249 nedostatkov v 51 organizáciách z toho 63 bolo závažných. Najväčší počet porušení bol evidovaný v oblasti pracovného času a jeho evidencie a  mzdových nárokov, ktoré vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov. Najzriedkavejší výskyt porušení bol evidovaný v oblasti diskriminácie. Najväčší počet nedostatkov t.j. 66 bol evidovaný Inšpektorátom práce Žilina. V oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania boli evidované 2 porušenia. Inšpektoráty práce nariadili zamestnávateľom zistené nedostatky odstrániť v stanovených lehotách.

Za predmetné porušenia boli inšpektorátmi práce určené nápravné opatrenia pre odstránenie nedostatkov a navrhnuté pokuty v celkovej výške 22.650 eur.