Preskočiť na obsah

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 114 bolo preverenie dodržiavania povinností zamestnávateľov prevádzkujúcich cestovné kancelárie v oblasti dodržiavania vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa najmä pracovného času, odpočinku a minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Rovnako bola predmetom previerok kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľov v oblasti poskytovania cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách.

V prípade, že cestovná kancelária vlastní pre prepravu cestujúcich vlastné autobusy, inšpektori práce vykonali aj kontrolu predpisov sociálnej legislatívy v doprave.

Súčasťou previerok bola aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

V rámci celoslovenskej úlohy bolo skontrolovaných 86 organizácií miestne príslušnými inšpektorátmi práce. Celkovo bolo zistených 127 nedostatkov v 45 organizáciách z toho 25 bolo závažných. Najväčší počet porušení sa týkal oblasti mzdy, pracovného času a obsahových náležitostí pracovnej zmluvy. V oblasti sociálnej legislatívy v doprave bolo evidovaných 8 porušení týkajúcich sa dodržiavania pracovného času a povinnej doby odpočinku. Najväčší počet nedostatkov t.j. 29 bol evidovaný Inšpektorátom práce Banská Bystrica. V oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania bolo evidované 1 porušenie. Inšpektoráty práce nariadili zamestnávateľom zistené nedostatky odstrániť v stanovených lehotách.

Za predmetné porušenia boli inšpektorátmi práce určené nápravné opatrenia pre odstránenie nedostatkov a navrhnuté pokuty v celkovej výške 14.600 eur.