Preskočiť na obsah

V mesiacoch september a október 2017 sa konala celoslovenská mimoriadna previerka s pracovným názvom „Škrtič IV“, v rámci ktorej sa inšpektori práce zamerali na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.

Predmetom previerky bola kontrola zamestnávateľov v oblasti dodržiavania zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení v rozsahu ich povinností v systéme doplnkového dôchodkového sporenia vo vzťahu k zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce, t. j. práce, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.

Inšpektori práce skontrolovali celkovo 164 zamestnávateľov, ktorí zamestnávali spolu 7 855 zamestnancov zaradených na výkon rizikových prác. V rámci výkonov inšpekcie práce bolo zistených 76 nedostatkov spočívajúcich v porušení povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, z toho 27 nedostatkov bolo považovaných za závažné nedostatky.

V porovnaní s rokom 2016, kedy prebiehala mimoriadna previerka ŠKRTIČ III s rovnakým obsahovým zameraním, klesol celkový počet zistených nedostatkov o 13 prípadov. Inšpektori práce taktiež zistili, že za 203 zamestnancov zamestnávatelia neplatili príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, čo predstavuje výrazné zníženie oproti roku 2016, kedy bolo zistených 626 takýchto zamestnancov.

Najčastejšie zisteným porušením zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení bolo porušenie povinnosti zamestnávateľa označiť platby príspevkov v elektronickom rozpise zaslanom v lehote dohodnutej v zamestnávateľskej zmluve doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Druhým najčastejšie zisteným nedostatkom bolo porušenie povinnosti uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 dní, odo dňa kedy zamestnanec začal vykonávať rizikové práce.

Z výsledkov inšpekcie práce môžeme konštatovať, že je zrejmá nedostatočná osveta medzi zamestnancami o výhodách doplnkového dôchodkového sporenia, hoci povedomie o doplnkovom dôchodkovom sporení sa v spoločnosti oproti predchádzajúcim rokom zvýšilo. Súčasťou činnosti inšpektorov práce v rámci úlohy bolo teda aj aktívne poskytovanie poradenstva k danej problematike.