Preskočiť na obsah

Pomerne frekventovanou otázkou zamestnávateľov ale i zamestnancov, ktorí žiadajú o poskytnutie poradenstva, je otázka nároku na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce pri pôsobení vybraných faktorov pracovného prostredia.

Zamestnancom patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce  podľa ustanovenia  § 124 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce  pri vykonávaní pracovných činností v prostredí, v ktorom pôsobia:

  • chemické faktory,
  • karcinogénne a mutagénne faktory,
  • biologické faktory,
  • prach,
  • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie),

ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, a pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným     a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podmienkou právneho nároku zamestnanca na mzdovú kompenzáciu pri sťaženom výkone práce je vykonávanie prác ustanovených v § 124 ods. 2 Zákonníka práce a ich zaradenie do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a zároveň popri tom musí byť splnená podmienka, že zamestnanec za účelom zníženia zdravotného rizika pri výkone týchto prác musí používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Explicitne sa teda ustanovilo, že nárok na mzdovú kompenzáciu podľa ods. 1 môže vzniknúť len v prípade, ak napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonať, je nevyhnutné  na zníženie zdravotného rizika vyplývajúceho z charakteru pracovných činností zaradených príslušným orgánom verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie prác používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

Ak pri činnostiach zaradených rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie prác zamestnanci spĺňajú podmienky uvedené v ustanovení § 124 ods. 1 Zákonníka práce, patrí im podľa ustanovenia § 124 ods. 3 za každú hodinu práce podľa odseku 1 popri dosiahnutej mzde aj mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej v sume 0,72 eura.

V žiadostiach o poskytnutie poradenstva sa najmä zamestnanci pýtajú, či im môže byť poskytovaná mzdová kompenzácia aj pri pôsobení iných faktorov pracovného prostredia ako sú uvedené v § 124 ods. 2 Zákonníka práce (napr. pri zvýšenej fyzickej záťaži, pri výkone prác pod holým nebom, kde pôsobia poveternostné a mikroklimatické podmienky), ak tieto faktory sťažujú alebo negatívne ovplyvňujú podmienky výkonu ich práce.

Zákonník práce ponecháva možnosť poskytovania kompenzácie aj:

  • pri pôsobení iných vplyvov, ktoré zamestnancom prácu sťažujú alebo ich negatívne ovplyvňujú
  • alebo pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v ods. 2.

Ak prostredníctvom kolektívnej zmluvy dôjde k vecnému rozšíreniu mzdového zvýhodnenia aj na ďalšie práce podľa ods. 4, minimálna výška mzdového zvýhodnenia podľa ods. 3 nemusí byť dodržaná, t. j. môže byť nižšia ako 0,72 eura za každú hodinu takejto práce.

Podľa platného právneho stavu tak závisí predovšetkým od zamestnávateľa, či a akým spôsobom poskytne mzdové zvýhodnenie aj pri nižšej intenzite škodlivých faktorov práce alebo pracovného prostredia, alebo pri pôsobení ďalších vplyvov pracovného prostredia.