Preskočiť na obsah

Košice 21.novembra – Národný inšpektorát práce vydal na pomoc hlavne malým a stredným podnikateľom súbor letákov, ktoré jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú vybranú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a  pracovnoprávnych vzťahov (ďalej PPV). Leták „Bezpečný podnik“, zaradený do súboru „Letáky BOZP“ vysvetľuje východiská programu a postup pri získaní tohto prestížneho ocenenia.
Všetky uvedené letáky boli distribuované na príslušné inšpektoráty práce, odkiaľ sa dostávajú verejnosti počas organizovania bezplatných seminárov. V tlačenej podobe sa nachádzajú na Národnom inšpektoráte práce. Viď prílohy.