Preskočiť na obsah

Tieto informácie sú aktualizáciou informácií už zverejnených Národným inšpektorátom práce počas trvania mimoriadnej situácie a núdzového stavu v niektorých sektoroch, vyhlásených v súvislosti s ochorením COVID-19, v nadväznosti na aktuálnu zmenu legislatívy.

Odo dňa 27. marca 2020 je účinná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje podmienky nároku na ošetrovné pri ošetrovaní člena rodiny (OČR) a nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v súvislosti s aktuálnym šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19). Táto novela zároveň menila Zákonník práce v časti venovanej prekážkam v práci na strane zamestnanca (je nutné podotknúť, že sa jedná o zosúladenie pojmológie Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení).

Zákonník práce tak v § 141 ods. 1 ustanovuje, že zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Dočasná pracovná neschopnosť ako aj karanténa predstavujú dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy. Doposiaľ zamestnávateľ počas prvých desiatich dní vyplácal zamestnancovi náhradu príjmu podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 462/2003 Z. z.“).

Novelou zákona o sociálnom poistení získali počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 nárok na nemocenské aj osoby, ktoré boli uznané za dočasne práceneschopné v prípade, ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia. Zmenou prešli pravidlá vyplácania tejto dávky. Zamestnávatelia nebudú vyplácať náhradu príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti u zamestnancov v karanténne alebo izolácii. Namiesto toho už od prvého dňa bude nemocenské vyplácať štát (Sociálna poisťovňa) v nezmenenej výške 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Tým, že zamestnancom vznikol nárok na nemocenské už od prvého dňa, nevzniká im nárok na náhradu príjmu podľa zákona č. 462/2003 Z. z.

Podľa prijatej novely má taktiež nárok na ošetrovné osoba, ktorá je nemocensky poistená, teda zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, ako aj dobrovoľne nemocensky poistená osoba za týchto podmienok:

Ošetrovné pri celodennej a osobnej starostlivosti o dieťa

Nárok na ošetrovné si môže uplatniť nemocensky poistená osoba, ak sa celodenne a osobne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na ošetrovné si pritom zamestnanec (nemocensky poistená osoba) môže v prípade starostlivosti o zdravé dieťa uplatniť v týchto prípadoch:

  • ak bola dieťaťu nariadená karanténa alebo izolácia,
  • ak bolo predškolské zariadenie, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, zatvorené rozhodnutím príslušných orgánov,
  • ak fyzická osoba, ktorá sa o dieťa inak stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť (napr. jej bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia).

 

Ošetrovné pri osobnom a celodennom ošetrovaní dieťaťa

Nárok na ošetrovné počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej „krízová situácia“) si samozrejme môže uplatniť aj nemocensky poistená osoba, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16 rokov veku, ktorého zdravotný stav to vyžaduje (tu je potrebné potvrdenie príslušného ošetrujúceho lekára).

 

Ošetrovné pri starostlivosti o člena rodiny

Nárok na ošetrovné počas krízovej situácie si môže uplatniť aj nemocensky poistená osoba, ktorá sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, a to v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa tejto osobe poskytuje sociálna služba, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Nárok na ošetrovné vznikne od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti. Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Nárok na ošetrovné vnikne zamestnancovi iba raz, aj keď sa stará o viac osôb. Novela však pripúšťa možnosť vystriedať sa pri starostlivosti alebo ošetrovaní aj viacerým osobám za podmienky, že nárok na ošetrovné prvého z rodičov (poistencov) zanikne a až následne vznikne nárok na ošetrovné druhého z rodičov. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaní na stránky Sociálnej posiťovne, kde môžete nájsť stručný návod, ako požiadať o dávky bez osobnej návštevy pobočky Sociálnej poisťovne.