Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce zverejňuje otázky na písomnú a ústnu časť skúšky bezpečnostného technika. Otázky na ústnu časť sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku. Aktualizované otázky na písomnú časť nájdete v prílohe.

Použité skratky:

zákon č. 124/2006 Z. z. – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. – vyhláška ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

NV SR – nariadenie vlády Slovenskej republiky

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

VTZ – vyhradené technické zariadenia

OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky

PÚ – pracovný úraz

AOP – aktualizačná odborná príprava

LPP – lekárske preventívne prehliadky

VŠEOBECNÉ OTÁZKY V OBLASTI BOZP 

 1. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“): predmet zákona, pôsobnosť zákona, vylúčenie pôsobnosti zákona, pojem zamestnávateľ a zamestnanec. Ktoré ustanovenia zákona sa vzťahujú na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, na žiakov a na dobrovoľníkov?
 2. Všeobecné zásady prevencie s uvedením konkrétnych príkladov zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP (napríklad v strojárenstve, v stavebníctve, v poľnohospodárstve a pod.). Oboznamovanie a informovanie zamestnancov, výchova a vzdelávanie zamestnancov.
 3. Všeobecné povinnosti zamestnávateľa z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a povinnosti vo vzťahu k osobitným skupinám zamestnancom v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP, znášanie nákladov na zaistenie BOZP. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané osobitným skupinám zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k týmto osobitným skupinám zamestnancov.
 4. Práva a povinnosti zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 5. Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia. Kontrolná činnosť zamestnávateľa.
 6. Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Oprávnenia na činnosť.
 7. Preukaz, osvedčenie a doklad. Kto vydáva preukazy, osvedčenia, doklady. Podmienky na vydanie. Platnosť vydávaných preukazov, osvedčení a dokladov.
 8. Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária vrátane uvedenia príkladov.
 9. Záznam o pracovnom úraze (vrátane údajov podľa metodiky ESAW), evidencia a registrácia pracovného úrazu, lehoty súvisiace s vyšetrovaním pracovného úrazu, so spísaním záznamu o pracovnom úraze a jeho zaslaním, príčiny a zdroje pracovného úrazu, zodpovednosť za pracovný úraz.
 10. Spolupráca viacerých zamestnávateľov na spoločnom pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP (napríklad NV SR č. 396/2006 Z. z., NV SR č. 393/2006 Z. z., vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.) Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 11. Preventívne a ochranné služby. Bezpečnostnotechnická služba. Úlohy, kto ich môže vykonávať, podmienky výkonu, vznik a zánik oprávnenia.
 12. Bezpečnostný technik. Koordinátor bezpečnosti. Vydávanie osvedčení, podmienky vydania, podmienky platnosti, odobratie osvedčení.
 13. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – účel vydávaných oprávnení, postup pri vydaní oprávnení, povinnosti osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, zánik oprávnenia.
 14. Doklady odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP. Druhy týchto dokladov, proces ich získania a podmienky platnosti. Osvedčenia, oprávnenia – rozdiel. Druhy oprávnení vydávané NIP a oprávnenou právnickou osobou.
 15. Pojmy: prevencia, nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko, nebezpečná udalosť (uviesť príklady). Bezpečnosť technického zariadenia, technická dokumentácia a sprievodná technická dokumentácia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 16. Uplatňovanie opatrení na zaistenie BOZP v predvýrobe (projektant, konštruktér, tvorca pracovných postupov) v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. Uvedenie stavby, technických zariadení a priestorov do prevádzky. Požiadavky na zaistenie BOZP pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh.
 17. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: predmet zákona, definícia inšpekcie práce, kde sa inšpekcia práce vykonáva/nevykonáva.
 18. Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ich pôsobnosť a kompetencie.
 19. Inšpektor práce. Vymenovanie, podmienky vymenovania, preukazovanie, nosenie rovnošaty. Protokol a záznam vypracovaný inšpektorom práce, rozdiel. Oprávnenia a povinnosti inšpektora práce. Povinnosti fyzických a právnických osôb pri výkone inšpekcie práce.
 20. Zdravotný dohľad a posúdenie zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s prácou v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP.
 21. Trhový dohľad, orgány trhového dohľadu, vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OTÁZKY PODĽA ODVETVOVEJ KVALIFIKÁCIE 

 1. Požiadavky na BOZP pri manipulácii a skladovaní. Motorové vozíky. Rozdelenie motorových vozíkov, doklady na obsluhu motorových vozíkov, vydávanie dokladov, podmienky vydania dokladov, platnosť dokladov, povinnosti obsluhy motorového vozíka, povinnosti prevádzkovateľa motorového vozíka v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a  súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 2. Doprava. Pracovný čas vodičov vozidiel nad 3,5 t a autobusov. Charakterizujte požiadavky na zdravotnú a psychickú spôsobilosť vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadavky na oboznamovanie zamestnancov, ktorí pracujú v pozícii tzv. referentského vodiča.
 3. Doprava. Požiadavky na zaistenie BOZP v servisoch. Požiadavky na technické zariadenia a pod., a na činnosti vykonávané v týchto prevádzkach (lakovanie, zváranie, výmena kvapalín, pneumatík a iné).
 4. Technické zariadenia a stroje v stavebníctve. Vyhradené technické zariadenia v stavebníctve. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach a na stavebných strojoch.
 5. Technické zariadenia, stroje a strojné zariadenia v strojárenstve (výrobné linky). Vyhradené technické zariadenia v strojárenstve. Ochranné zariadenia na strojoch, strojných zariadeniach a na vyhradených technických zariadeniach. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach. Nebezpečné faktory pracovného prostredia v strojárenstve.
 6. Lesníctvo. Požiadavky na BOZP pri ručnej manipulácii s drevom a pri sústreďovaní dreva. Všeobecné zásady prevencie, zakázané manipulácie, osobné ochranné pracovné prostriedky.
 7. Zásady bezpečnej práce s motorovou pílou pri lesných prácach a pri iných činnostiach. Doklady odbornej spôsobilosti pre obsluhu motorovej píly. Vydávanie a platnosť týchto dokladov. Osobné ochranné pracovné prostriedky pri vykonávaní týchto činností.
 8. Lesná práca, lesný pozemok, odlúčené pracovisko, technologický protokol, ohrozený priestor lesníckeho stroja. Pracovisko pri lesných prácach. Postup pri vyšetrovaní pracovného úrazu v lese.
 9. Požiadavky na BOZP pri rastlinnej výrobe v poľnohospodárstve. Príklady zakázaných činností pri obsluhe poľnohospodárskych strojov, príklady poľnohospodárskych strojov, priestor ohrozený pracovným prostriedkom. Odborná spôsobilosť. Požiadavky na OOPP používaných v rastlinnej výrobe.
 10. Požiadavky na BOZP v živočíšnej výrobe. Špecifické požiadavky na BOZP pri chove zvierat, pri starostlivosti o tieto zvieratá. Technické, organizačné opatrenia a požiadavky na OOPP v živočíšnej výrobe.
 11. Požiadavky na BOZP na stavenisku. Práce s osobitným nebezpečenstvom. Skladovanie sypkých materiálov. Popíšte spôsob vyšetrenia pracovného úrazu na stavenisku, ktoré je spoločným pracoviskom viacerých zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré nie sú zamestnávateľmi, ale sú podnikateľmi. Odborná spôsobilosť.
 12. Požiadavky na BOZP pri vykonávaní prác vo výške a nad voľnou hĺbkou. Technické, organizačné opatrenia a požiadavky na OOPP. Prerušenie stavebných prác. Odborná spôsobilosť pre práce vo výške. Práce z rebríkov.
 13. Požiadavky na BOZP pri výkopových, zemných a búracích prácach. Technické, organizačné opatrenia, zakázané činnosti pri obsluhe, opravách a údržbe stavebných strojov a požiadavky na OOPP. Špecifické opatrenia pri odstraňovaní materiálu, ktorý obsahuje azbest. Dokumentácia BOZP.
 14. Požiadavka na BOZP v chemickom priemysle. Požiadavky na manipuláciu a skladovanie nebezpečných látok a zmesí. Karty bezpečnostných údajov. Stanovenie prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Špecifické opatrenia v priestoroch s prítomnosťou nebezpečných chemických faktorov. Bezpečnostné značenie obalov a zariadení.
 15. Vyhradené technické zariadenia v chemickom priemysle, príklady. Všeobecné a špecifické požiadavky na BOZP. Odborná spôsobilosť. Požiadavky na skladovanie chemických látok a chemických zmesí. Dokumentácia BOZP.
 16. Potravinárstvo. Všeobecne požiadavky na zaistenie BOZP v potravinárskom priemysle a na technické zariadenia v tomto priemysle. Špecifické požiadavky na pracoviskách s nebezpečnými faktormi pracovného prostredia v potravinárstve. Najčastejšie poskytované účinné OOPP.
 17. Požiadavky BOZP na administratívne budovy, kultúrne a obchodné centrá. Technické, organizačné a individuálne opatrenia.
 18. Požiadavky na BOZP v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Vyhradené technické zariadenia v týchto priestoroch. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach.

OTÁZKY PODĽA PRIEREZOVEJ KVALIFIKÁCIE, ÚRAZY 

 1. Minimálne požiadavky na pracovné prostriedky. Kontroly pracovného prostriedku. Požiadavky na pracovný prostriedok podľa osobitného predpisu. Odborná spôsobilosť na činnosti vykonávané na pracovnom prostriedku vyplývajúca z právnych predpisov na zaistenie BOZP.
 2. Definícia pracovného úrazu. Zodpovednosť za pracovný úraz. Druhy úrazov. Registrácia pracovných úrazov, obsah záznamu o registrovanom úraze. Závažná priemyselná havária.
 3. Proces získania dokladov o odbornej spôsobilosti na činnosti vykonávané na VTZ elektrických. Popíšte proces získania osvedčenia na činnosť podľa napätia a triedy pre elektrotechnika. Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického náradia a elektrických spotrebičov.
 4. Zásady bezpečnej práce na kovoobrábacích strojoch (napr. sústruh, frézka, vŕtačka, brúska a pod.). Aké OOPP sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 5. Nebezpečné faktory pracovného prostredia – chemické, karcinogénne a mutagénne. Kategorizácia prác. Všeobecné zásady prevencie rizika. Špecifické ochranné a preventívne opatrenia. Zdravotný dohľad.
 6. Nebezpečné faktory pracovného prostredia – hluk, vibrácie, teplo, chlad. Kategorizácia prác. Všeobecné zásady prevencie rizika. Špecifické ochranné a preventívne opatrenia. Zdravotný dohľad.
 7. Podmienky uvedenia strojov na trh alebo do prevádzky. Povinnosti spojené s uvádzaním strojov do prevádzky. Povinnosti zamestnávateľa po rekonštrukcii stroja, technického zariadenia.
 8. Zásady bezpečnej práce na drevoobrábacích strojoch (kotúčová píla, rámová píla, brúska a pod.). Aké osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 9. Zásady bezpečnej práce na tvárniacich strojoch (tabuľové nožnice, lisy a pod). Aké osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 10. Dopravníky, dopravníkové cesty a transportné zariadenia. Základné požiadavky v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Núdzové zastavenie.
 11. Zásady bezpečnej práce s bremenami. Definujte smerné hmotnostné limity. Zásady bezpečnej práce pri manipulácií s bremenami s použitím pracovných prostriedkov. Manipulácia s bremenami s nerovnomerne rozloženým ťažiskom.
 12. Základné minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami. Čo sa považuje a čo sa nepovažuje za zobrazovaciu jednotku podľa Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Ergonomické požiadavky na pracovisko.
 13. Bezpečnostné predpisy pri zváraní. Druhy zvárania (elektrickým oblúkom, plameňom, iné druhy zvárania), zváračské pracoviská, odborná spôsobilosť na zváranie, zváračský preukaz – kedy je platný, vybavenie zvárača OOPP.
 14. Vyhradené technické zariadenia tlakové. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy. Kontroly vyhradených technických zariadení tlakových. Odborné prehliadky, odborné skúšky a pod.
 15. Vyhradené technické zariadenia plynové. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy. Kontroly vyhradených technických zariadení plynových. Odborné prehliadky a odborné skúšky a pod.
 16. Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy a viazačov bremien. Kontroly vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Odborné prehliadky a odborné skúšky a pod.
 17. Bezpečnosť skladovacích priestorov, skladovanie nebezpečných látok, komunikácie – pešie a dopravné. Požiadavky na nosnosť regálových polí a regálových buniek, požiadavky na manipulačné plochy, manipulačné uličky, komunikácie, prevádzkový poriadok skladovacích priestorov, karty bezpečnostných údajov skladovaných chemických látok a zmesí.
 18. Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci. Jeho funkcia. Značky – tvar, farby. Označovanie prekážok a komunikácií, nádob a potrubí. Akustické signály a ručné signály. Slovná komunikácia.
 19. Minimálne požiadavky na pracovisko. Zabezpečenie pracoviska. Kontrola pracoviska.