Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Nepretržitý denný odpočinok / Щоденний безперервний відпочинок

Щоденний безперервний відпочинок Працедавець зобов’язаний спланувати робочий час таким чином, щоб працівник мав щонайменше 12 годин відпочинку поспіль протягом 24 годин між закінченням однієї та початком другої зміни, а неповнолітній працівник – не менше ніж 14 годин протягом 24 годин. Працівникові віком від 18 років цей відпочинок може бути скорочено до восьми годин на безперервних та позмінних роботах, під час проведення невідкладних ремонтних робіт коли

čítať ďalej

Normálny pracovný čas / Нормальний робочий час

Нормальний робочий час Зазвичай тривалість робочого часу працівника не може перевищувати 40 годин на тиждень. Середня тижнева тривалість робочого часу працівника, включно з понаднормовою роботою, не може перевищувати 48 годин. Існують певні винятки з цього правила, пов’язані з розподілом робочого часу, характером роботи, віком працівника. Винятки з правила, пов'язані з розподілом робочого часу: – максимум 38 3/4 години на тиждень, якщо працівник регулярно виконує

čítať ďalej

Minimálna mzda / Мінімальна заробітна платня

Мінімальна заробітна платня Повідомленням Міністерства праці, соціальної політики і сім'ї Словацької Республіки №352/2021 Зведення законів на 2022 рік розмір мінімальної заробітної платні було встановлено наступним чином: a. 646 євро на місяць для працівників, що отримують заробітну платню на місячній основі, б. 3,713 євро за кожну годину, відпрацьовану працівником Відповідно до Закону №663/2007 Зведення законів «Про мінімальну заробітну платню» з поправками встановлений

čítať ďalej

Dovolenka / Відпустка

Відпустка Право працівника на відпустку є однією з основних умов працевлаштування. Відпустка служить насамперед для відпочинку та відновлення сил працівника без втрати його постійного доходу. У зв’язку зі зростанням кількості питань під час надання консультацій, ми пропонуємо Вам основну інформацію. Питання відпустки врегульовані в положеннях §§100 –117 Закону №311/2001 Зведення законів Трудового кодексу з поправками (далі «Трудовий кодекс»). Законодавство про відновлювальні

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2022

V mesiaci marec 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 85 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 9 žien a 76 mužov (podiel mužov predstavuje 89 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci marec bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2022

V priebehu mesiaca marec 2022 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca marec 2022 došlo aj k 10 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku

čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2021

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2021 hodnotí stav ochrany práce v Slovenskej republike a vývoj pracovnej úrazovosti a obsahuje poznatky orgánov inšpekcie práce na zlepšenie stavu ochrany práce v Slovenskej

čítať ďalej

Svetový deň BOZP 2022 – posilnením sociálneho dialógu smerom ku kultúre bezpečnosti a ochrany zdravia

Každý rok prichádza v dôsledku pracovných úrazov a chorôb z povolania na celom svete o život takmer 2,9 milióna ľudí a ďalších približne 402 miliónov pracovníkov utrpí iný pracovný úraz. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Dňa 28. apríla si každoročne pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň je tento deň aj pamätným dňom obetí pracovných úrazov. Ministerstvo

čítať ďalej

Doklady o odbornej spôsobilosti získané na Ukrajine

Ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) stanovuje, že fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci február 2022

V mesiaci február 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 103 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 63 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 78 mužov (podiel mužov predstavuje 76 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci február bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej