Preskočiť na obsah

Na Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) sú často doručované žiadosti osôb oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce o odobratie oprávnení, ktorým NIP nemôže zo zákonných dôvodov vyhovieť. NIP k odoberaniu a k zániku platnosti oprávnení na výchovu a vzdelávanie uvádza nasledovné:

NIP v zmysle § 27 ods. 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) odoberie oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, ak

  1. zistí závažné alebo opakujúce sa nedostatky pri vykonávaní výchovy a vzdelávania,
  2. zistí závažné alebo opakované porušovanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vykonávaní výchovy a vzdelávania,
  3. osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je fyzickou osobou, stratou platnosti príslušného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) prestala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti,
  4. osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie nemá určeného odborného zástupcu podľa odseku 4 písm. b); to neplatí, ak nie je určený v období 15 dní od skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu.

NIP v každom individuálnom prípade musí posúdiť, či bol naplnený niektorý z vyššie uvedených dôvodov na odobratie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Na základe takého posúdenia buď NIP začne správne konanie o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, alebo skonštatuje, že neexistuje právny dôvod na jeho začatie.

Príklad:

Ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie oznámi NIP, že nemá určeného odborného zástupcu, či už preto, že s ním bol ukončený pracovný pomer, odborný zástupca už nie je viac štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo z dôvodu, že oznámený odborný zástupca už viac nie je určeným na vykonávanie činnosti odborného zástupcu, NIP začne správne konanie o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 14 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.

Ak však osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie doručí žiadosť o odobratie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bez uvedenia dôvodu, napr. z dôvodu, že už nemá určeného odborného zástupcu, NIP nemôže začať správne konanie o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, pretože nebol naplnený žiadny z právnych dôvodov na takýto postup.

 

Platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie však zaniká aj priamo zo zákona, a to z dôvodov vymedzených v § 27 ods. 16 zákona č. 124/2006 Z. z.:

  1. výmazom právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie z obchodného registra,
  2. zánikom živnostenského oprávnenia,
  3. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 14,
  4. smrťou fyzickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

 

Príklad:

V súlade s ustanovením § 27 ods. 16 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zanikne spolu so zánikom živnostenského oprávnenia. V súlade s ustanovením § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „živnostenský zákon“) živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. V súlade s § 57 ods. 3 živnostenského zákona, ak v oznámení o ukončení podnikania nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. V prípade, že osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce doručí živnostenskému úradu oznámenie o ukončení podnikania pre predmet podnikania „výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce“, dôjde k dátumu uvedenému v takom oznámení k zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie daného predmetu podnikania a súčasne k tomuto dňu dôjde aj k zániku platnosti oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v zmysle ustanovenia § 27 ods. 16 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je následne povinná oznámiť NIP tieto skutočnosti v zmysle ustanovenia § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.