Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík?

Dôkladné posudzovanie rizík je jedným z kľúčov k budovaniu zdravých pracovísk. O inovatívnych metódach v posudzovaní rizík preto bola reč aj na seminári, ktorý zorganizoval Národný inšpektorát práce ako Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA) v spolupráci s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) v stredu 17. apríla 2024 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.

čítať ďalej

Vysielanie pracovníkov v stavebníctve - Informačné stretnutie MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vás pozýva na podujatie pre zamestnávateľov v oblasti stavebníctva na tému vysielania pracovníkov. Podujatie sa uskutoční . apríla 2024 Miesto konania: Hotel Bratislava Cieľová skupina: Zamestnávatelia a odborná verejnosť Program nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz PROGRAM PODUJATIA Podujatie je bezplatné, registrovať sa môžete po kliknutí na odkaz REGISTRÁCIA Viac informácií o podujatí

čítať ďalej
Ilustračný obrázok

Ocenenia „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“ si prevzalo 12 firiem

Košice – Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a ich celková pohoda ako priorita pri riadení úspešného podniku sú hlavnými dôvodmi, pre ktoré sa firmy každý rok zapájajú do programov Národného inšpektorátu práce „Bezpečný podnik“ a „Zodpovedný zamestnávateľ“. V košickej Kaviarni Slávia si v stredu 10. apríla 2024 prevzali tieto prestížne ocenenia za rok 2023 zástupcovia dvanástich firiem z celého Slovenska, pričom niektoré získali toto ocenenie

čítať ďalej

Elektronické podanie žiadosti

V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) možno podať žiadosť na Národný inšpektorát práce („ďalej NIP“) aj v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu

čítať ďalej

Výsledky kontrol v oblasti BOZP z plánu hlavných úloh z roku 2023

V roku 2023 bolo naplánovaných a realizovaných pre oblasť BOZP celkovo 7 hlavných celoslovenských úloh, ktorým bola venovaná prioritná pozornosť. Úlohy boli zamerané hlavne na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP, sociálnej legislatívy v doprave, prevencii závažných priemyselných havárií, kontrole dodržiavania predpisov v oblasti BOZP v jadrovej energetike, na staveniskách či pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení (ďalej „VTZ“). Ciele a výsledky kontrol jednotlivých úloh sú

čítať ďalej
ilustračný obrázok

Spustenie pilotného testu ESENER 2024

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách – ESENER – je rozsiahly prieskum, ktorý sa zaoberá tým, ako európske pracoviská riadia bezpečnostné a zdravotné riziká v praxi. V týchto dňoch sa rozbieha pilotné testovanie štvrtej vlny ESENER, ktorá je naplánovaná do konca marca. V každej z 30 krajín Európy, v ktorých sa ESENER 2024 realizuje, sa v rámci tejto

čítať ďalej
logo inšpekcie práce

Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2024“

Zameranie úloh je orientované na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.Na rok 2024 Národný inšpektorát práce naplánoval 14 hlavných úloh, ktorým bude venovať zvýšenú pozornosť: 1. Kontrola dodržiavania predpisov v oblasti BOZP vrátane dodržiavanie povinností zamestnávateľa pri prideľovaní

čítať ďalej

Kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom posilniť kultúru prevencie v organizáciách aj medzi jednotlivými zamestnancami, v súlade s prístupom nulovej vízie k smrteľným pracovným úrazom v EÚ. Táto kampaň je organizovaná v spolupráci s

čítať ďalej

Informačné stretnutie o vysielaní pracovníkov v stavebnom sektore

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) pripravujú Informačné stretnutie pre slovenských zamestnávateľov o vysielaní pracovníkov v stavebnom sektore. Podujatie sa uskutoční 25. apríla 2024 v Hoteli Bratislava na Seberíniho ul. č. 9 v Bratislave v čase od 9.00 do 15.30 hod. Účasť na podujatí je bezplatná pod podmienkou registrácie. Počas akcie sa dozviete aké sú podmienky

čítať ďalej

Upozornenie bezpečnostným technikom s osvedčením vydaným pred 1. januárom 2023

§ 39 k zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023 Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Na základe vyššie uvedeného, ak bezpečnostný technik (ďalej „BT“) chce naďalej vykonávať činnosť BT aj po 1.

čítať ďalej