Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. novembra 2022

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia pravidlá týkajúce sa zamestnávania na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Novela je transpozíciou• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z

čítať ďalej

Náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach od 1. novembra 2022

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia pravidlá upravujúce povinné a iné náležitosti pracovnej zmluvy. Novela je transpozíciou • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019

čítať ďalej

Štatistiky

Výsledky inšpekcie práce v rokoch 2018 až 2021 týkajúce sa počtu nedostatkov v oblastiriadenia BOZP v porovnaní s ostatnými nedostatkami zistenými u zamestnávateľovna Slovensku. KódSkupina objektov dozoru Počet rok 2021rok 2020rok 2019rok 20180100Ustanovené pracovné podmienky5 4313 659 5 676 6 6730200OOPP5976531 1886420300Riadenie BOZP3 3753 5284 4914 1160400Organizácia práce1753903944060500Pracovné prostredie6104805605450600Prevádzkové budovy a objekty9 9758 68210 3529 7860700VTZ11 3069 64910 61410 0630800Ostatné

čítať ďalej

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce („ďalej len Zákonník práce“) môže byť závislá práca vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Pod iným pracovnoprávnym vzťahom, ktorý upravuje Zákonník práce, rozumieme dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to: Dohodu

čítať ďalej

Ako postupovať vo veci nevyplatenia nárokov z pracovného pomeru?

Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené, nevie, ako postupovať vo veci vymáhania týchto neuspokojených nárokov od zamestnávateľa. Môže sa jednať o nevyplatenú mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť (ďalej len „mzda“). Podľa §

čítať ďalej

Spoločne proti nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce absolvovali koncom júna pracovnú cestu v španielskom Madride s cieľom nadviazať cezhraničnú spoluprácu so španielskymi kolegami. Cieľom stretnutia  bola výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti fungovania informačných systémov obsahujúcich údaje inšpekcie práce so zameraním na potieranie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania ako aj problematika BOZP, vrátane možností hodnotenia rizikových oblastí a subjektov, prípravy a výkonu

čítať ďalej

BOZP na strechách

Pád zo strechy často končí smrťou. Pády zo strechy sú častou príčinou závažných pracovných úrazov v stavebníctve, pričom každý tretí takýto úraz končí smrťou!  Mnohým úrazom sa však dá predísť, ak pochopíme hroziace riziká a urobíme všetko pre to, aby sme ich eliminovali. K mnohým takýmto úrazom dochádza nie na streche samotnej, ale pri prístupe k nej. Zamestnanci preto musia

čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP 2022

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si každoročne pripomíname v 43. kalendárnom týždni. Inšpekcia práce pre vás pri tejto príležitosti pripravila množstvo aktivít, seminárov, webinárov a stretnutí v rámci "Dní otvorených dverí".  Pozrite si a zdieľajte naše video zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov : https://youtu.be/ttLX5tvKoCo

čítať ďalej

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ

Ak slovenský zamestnávateľ vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním domáceho zamestnanca (zamestnanca bežne pracujúceho v SR) ho musí domáci zamestnávateľ (zamestnávateľ so sídlom v SR, ktorý vysiela zamestnanca do iného členského štátu) informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte

čítať ďalej

BOZP v stavebníctve

Stavebníctvo je jedným z odvetví, v ktorých najčastejšie dochádza k pracovným úrazom. Stavební robotníci v porovnaní s inými povolaniami majú až trojnásobne vyššiu šancu, že utrpia pracovný úraz. Aj preto sa inšpekcia práce pravidelne zameriava na výkon kontrol dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na staveniskách. Pozrite si naše video k tejto dôležitej téme : https://youtu.be/gjhW3OV6MIw

čítať ďalej